понеделник, 23.08.2021

О Б Я В А

На основание: чл.37 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон, чл.16, ал.1,т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества е общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие и във връзка с Решение № 194 / 28.07.2021г. на Общински съвет – Сандански,

 1. Общински съвет – Сандански дава съгласие да се открие процедура по избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на отчетите за данъчното и регулаторно счетоводство за 2021г. на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност „УВЕКС” ЕООД – ГРАД САНДАНСКИ, който одитор да завери годишните финансови отчети до 15.03.2022г.
 2. Определя необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор на определеното в т.1 търговско дружество с общинско участие, както следва:
  • Документ, удостоверяващ актуалното състояние на фирмата/заверено копие/;
  • Документ/диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;
  • Документ за самоличност на одитора /заверено копие/;
  • Ценово предложение за търговското дружество, което да бъде в отделен, непрозрачен плик.
 3. Определя срок за подаване на документите за участие в процедурата по избор на независим финансов одитор до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор в един регионален ежедневник и на сайта на община Сандански.
 4. Общински съвет – Сандански възлага на ПК по Бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общински съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.
 5. Когато няма подадени документи за участие в процедурата, Комисията прави предложение да се удължи срока за подаване на заявления с още 10 дни.