понеделник, 24.01.2022

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т     С А Н Д А Н С К И

О Б Я В А

            На основание: чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с  чл.27, чл.28, чл.29 и  чл.30 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие, чл.20, ал.1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и чл. 68 и чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия  и Решение № 332 от 29.12.2021г., Общински съвет – Сандански

I. Открива процедура по избор на управител на УВЕКС ЕООД.

 1. Предмет на конкурса – управление на Еднолично търговско дружество с общинско участие- „УВЕКС „ЕООД, гр.Сандански.

      2.Срок на договора за управление – 3 години.

 1. Създава Временна комисия, която да организира подготовката, приемането и разглеждането на необходимите документи за участие в конкурса.
 2. Изисквания към  кандидатите:

4.1. Завършено висше образование;

4.2. Общ трудов стаж, от който не по-малко от пет години професионален опит;

4.3. Да не е поставян под запрещение;

4.4. Да не e осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

4.5. Да не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

4.6. Да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4.7. Да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4.8. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

4.9. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

4.10. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;

4.11. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с дейността на дружеството;

4.12. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

4.13. Да отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

 1.  Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие (по образец);
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено висше образование /нотариално заверено/;
 • декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност (по образец);
 • документи, удостоверяващи трудов стаж на кандидата;
 • свидетелство за съдимост;

– декларация, удостоверяваща наличието на обстоятелства по чл.20, ал.1 от Закона за публичните предприятия  (по образец);

 1.  Конкурсът се провежда на три етапа:

6.1 Проверка от Временната комисия за съответствието на представените документи по предварително обявените изисквания;

6.2 Представяне от кандидатите на бизнес- програмата на търговското дружество за целия период на управление. Бизнес -програмата се представя само от допуснатите до втори етап кандидати за целия срок на договора за управление в съответствие със стратегията за развитие на дружеството, в срок не по-кратък от 15 дни и не по дълъг от 25 дни от датата на уведомлението им;

6.3 Интервю с кандидатите.

 1. Критерии за оценка на бизнес –програмите на кандидатите:

7.1. Съответствие на бизнес- програмата с  нормативната уредба;

7.2. Реалистичност на предложените финансови показатели;

7.3. Приложимост и реалистичност на бизнес-програмата;

7.4. Логическа структура на бизнес-програмата.

II. Срок и място за подаване на документите.

Срокът за подаване на документите е 20 /двадесет/ дни, считано от датата на публикуване на обявата.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Общински съвет- Сандански, находящо се в град Сандански, бул.“ Свобода“ № 14, етаж 1, стая 106, в  запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ВрК:    П

/Снежана Стоянова/