сряда, 27.02.2013

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С А Н Д А Н С К И

 

О Б Я В А

 

На основание чл.38 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146, ал.3 от ТЗ, чл.16, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост  в търговските дружества с общинско участие на Община Сандански и във връзка с Решение №  8/31.01.2013 г. на Общински съвет – Сандански,

Общински съвет – Сандански открива процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети за 2012 г. на следните търговски дружества.

I.            МБАЛ „Свети Врач” ЕООД – гр.Сандански;

 

II.             „УВЕКС” ЕООД – гр.Сандански.

Необходими документи за участие:

 

  1. Документ за съдебна регистрация /заверено копие/;
  2. Документ /диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;
  3. Документ за самоличност на одитора /заверено копие/;
  4. Ценово предложение за всяко отделно търговско дружество /в отделен непрозрачен плик/.

 

Документите се подават в деловодството на Общински съвет – Сандански, гр.Сандански, бул. „Свобода” 14, етаж 1, стая № 106/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор в един регионален ежедневник и на сайта на община Сандански.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

/АТ.СТОЯНОВ/