сряда, 22.01.2020

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25

от 27 декември 2019 г.

 

             ОТНОСНО: Вх.№ 771/25.11.2019 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно издаване на разрешение за изработване на  проект ПУП – ПЗ на имот с идентификатор 57176.10.3, находящ се в м. „Сингировец“ по КККР на с.Поленица, община Сандански.

 

На основание : чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124 а от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И  :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 57176.10.3, м. „Сингировец” по КККР на с.Поленица, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имота с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 34

от 27 декември 2019 г.

 

             ОТНОСНО: Вх.№ 819/10.12.2019 г. – Предложение от Огнян Димитров Димитров, относно одобряване на задание за проектиране, издаване на разрешение за проектиране за изготвяне на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 31139.1.16 по КККР с.Златолист, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 31139.1.16, м.”Ключа”, землището на с.Златолист, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имота с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 35

от 27 декември 2019 г.

 

             ОТНОСНО: Вх.№ 736/04.11.2019 г. – Молба от Илия Найденов Попстоилов относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 65334.67.17, находящ се в м.„Ушите“, землището на гр.Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 65334.67.17, в м.”Ушите” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имота с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36

от 27 декември 2019 г.

 

             ОТНОСНО: Вх.№ 772/25.11.2019 г. – Молба от Атанас Златков Влахов относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 43565.40.5, находящ се в м.„Друма“, землището на с.Лешница, община Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 43565.40.5, в м.”Друма”, землището на с.Лешница, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имота с отреждане за „Авторемонтна работилница”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 37

от 27 декември 2019 г.

 

             ОТНОСНО: Вх.№ 773/25.11.2019 г. – Молба от Юлиян Каратанчев и Катерина Каратанчева – наследници на Никола Пандов Каратанчев, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 57176.41.2, находящ се в м.„Ранковец“, землището на с.Поленица, община Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 57176.41.2, в м.”Ранковец”, землището на с.Поленица, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имота с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 38

от 27 декември 2019 г.

 

             ОТНОСНО: Вх.№ 786/27.11.2019 г. – Молба от Емил Кирилов Наков относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 20910.12.4, находящ се в м.„Зигвели“, землището на с.Зорница, община Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 20910.12.4, в м.”Зигвели”, землището на с.Зорница, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имота с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 39

от 27 декември 2019 г.

 

             ОТНОСНО: Вх.№ 795/02.12.2019 г. – Молба от Стоян Живков Маринополски относно разрешаване разработването на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 57176.42.19, находящ се в м. „Бангеица“, землището на с. Поленица, община Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 57176.42.19, в м.”Бангеица”, землището на с.Поленица, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имота с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 40

от 27 декември 2019 г.

 

             ОТНОСНО: Вх.№ 702/11.09.2019 г. – Заявление от Огнян Емилов Димитров относно издаване разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 43565.101.7 и част от имот с идентификатор 43565.101.4 по КККР на с.Лешница, община Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 43565.101.7 и част от ПИ с идентификатор: 43565.101.4 ( 299кв.м) м.”Мехмедица”, землището на с.Лешница, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имотите с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 41

от 27 декември 2019 г.

 

             ОТНОСНО: Вх.№ 845/17.12.2019 г. – Заявление от Веска Иванова Танурска, относно допълване на Решение № 181/29.08.2019г.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 1. Изменя решение № 181 от 29.08.2019г., като го допълва със седма точка както следва :

Дава разрешение за изработване на ПУП-ПП за част от ПИ с идентификатор: 20345.29.3 (143.1 кв.м.); част от ПИ с идентификатор: 20345.29.5 ( 42.47кв.м) и част от ПИ с идентификатор 20345.35.9 (25.22кв.м.), в м.”Вадичката”, в землището на с.Дебрене, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имотите за обособяване на трасе на път, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/