понеделник, 21.06.2021

 Р Е Ш Е Н И Е  № 141

от 27 май 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх. № 359/17.05.2021 г. – Заявление от Георги Иванов Костов , с. Катунци, относно допускане за изработване на ПУП – ПЗ за „Автосервиз и жилищно строителство“ за имот 57176.66.9 в местност „Друма“, землище на с. Поленица.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 от ЗУТ,  чл.124б, от ЗУТ,  и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет – Сандански дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/: 57176.66.9 в местността ”Друма в землището на село Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за Автосервиз и жилищно строителство” с показатели на застрояване съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ.

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  №142

от 27 май 2021г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 348/14.05.2021 г. – Заявление  от Кънчо и Ирена Стойчеви, гр. София, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПП за транспортен достъп до имот с идентификатор 20910.13.15, м.“Селището“ по КККР на с. Зорница, община Сандански, засягащ част от имот с идентификатор 20910.12.52 – с НТП – полски път. 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ,  и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Транспортен достъп” до поземлен имот с идентификатор 13.15 в местността ”Селището”, по КККР на с.Зорница, община Сандански, засягащ имот с идентификатор 20910.12.52 съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. 2. Засегнатото трасе на парцеларния план е както следва: ПИ 20910.12.52 – за селскостопански, горски, ведомствен път.
 3. 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 13.15 в Селището”, по КККР на с.Зорница, община Сандански съгласно приложеното задание.
 4. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

5.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 1. 6. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  №143

от 27 май 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 332/10.05.2021 г. – Молба от Костадин Димитров Чачев, гр. Сандански, ул.“Хан Аспарух“ №5, относно издаване на допускане на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за трасе на водопровод за захранване и канал за отпадни води на имот  52074.28.9 и имот 52074.29.2 в местност „Киселица“, землище на с. Ново Делчево.

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ,  и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И:

 

 1. 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за трасе на водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 28.9 и поземлен имот 52074.29.2 в местността ”Киселица”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. 2. Засегнатите трасета на парцеларните планове са както следва: ПИ 52074.28.9, ПИ 52074.36.50, ПИ 52074.36.222, ПИ 52074.30.114, ПИ 52074.28.204, ПИ 52074.29.2 – съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

3 Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за трасе на канал за отпадни води до поземлен имот с идентификатор 52074.28.9 и поземлен имот 52074.29.2 в местността ”Киселица”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1. 4. Засегнатите трасета на парцеларните планове са както следва: ПИ 52074.28.9, ПИ 52074.28.204, ПИ 52074.29.2 – съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.
 2. 5. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за за трасе на водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 28.9 и поземлен имот 52074.29.2 в местността ”Киселица”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански, съгласно приложените задания.
 3. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

7.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 1. 8. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/