четвъртък, 10.03.2022

Р Е Ш Е Н И Е  № 20

от 03 февруари 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 15/13.01.2021 г. – Заявление от „КАНТИЛЕНА“ ЕООД, адрес на управление гр. София с управител Христина Кирилова Костадинова, относно допълване на  Решение № 319/24.11.2021 г. на Общински съвет – Сандански. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124а, ал. 1 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общински съвет:

Р Е Ш И:

I. Изменя Решение №319 от 24.11.2021 г. на Общински съвет – Сандански, както следва:

Текста в частта на т. 1 и на т. 3 „в ПИ с идентификатори 66785.24.35, 66785.24.16 и 66785.24.36, м. „Иловицата““

 

Да се чете:

 

в ПИ с идентификатори 66785.24.35, 66785.24.16, 66785.24.36 и 66785.24.13, м. „Иловицата““.

II. В останалата си част Решение № 319 от 24.11.2021 год. остава непроменено.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/