четвъртък, 29.07.2021

Р Е Ш Е Н И Е  № 152

от 30 юни 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 419/18.06.2021 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно определяне на обект „Резервоар за питейна вода с. Струма“ за обект от първостепенно значение.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9, т.5 и т. 6 от ЗОС , във връзка  чл.17“а“ от ЗОЗЗ и чл. 124 „а „от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. 1. Общински съвет – Сандански определя обект „Резервоар за питейна вода с. Струма” за обект от първостепенно значение, по смисъла § 5, т. 73 от Допълнителни разпоредби към Закона за устройство на територията.
 2. Допълва предложението за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 г., приета с решение № 7 / 04.02.021год. на Общинския съвет на община Сандански, по следния начин:

Допълва т.IV – „Описание на имотите, които общината е предоставила  или има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или предоставяне на концесия, както и имоти, които общината ще придобие от държавата“…  С „ имоти които общината ще придобие от …. И „обекти от първостепенно значение“.

 

 в т. ІV  допълва нов раздел „Д ”:Обекти от първостепенно значение

в  т.ІV – раздел „Д” допълва т.1   – обекти  от първостепенно значение и допълва с  обект „Резервоар за питейна вода с. Струма”, общ. Сандански обявен за общински обект от първостепенно значение.

 

в т.IV допълва нов раздел „ Е“ :    „Имоти които общината ще придобие“

в т.IV раздел „ Е“ допълва т.1:   имоти които общината ще придобие допълва с части от имоти с идентификатори  69938.8.6, м. „Орничето“ 537 кв.м.,  от имот с идентификатор  69938.8.24, м. „Орничето“ – 162 кв.м. и от имот с идентификатор  69938.8.19, м. „Орничето“ –  42 кв.м. по КККР на с. Струма.

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за „Резервоар за питейна вода с. Струма”.
 2. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПП за „Транспортен достъп“ до „Резервоар за питейна вода – с.Струма“.
 3. В изпълнение на т.3 и т.4 възлага на Кмета на община Сандански да предприеме необходимите действия по изработване и одобряване на ПУП – ПЗ и ПУП – ПП.

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                                      / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 174

от 30 юни 2021г.

 

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 421/18.06.2021 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно изменение на план за застрояване и регулация за поземлен имот с идентификатори 65334.300.3789  и част от 65334.160.713 по КККР на гр. Сандански.

 

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1. т.11 от ЗМСМА  и във връзка  чл.17“а“ от ЗОЗЗ и чл. 124 „а „от ЗУТ,  чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.135, ал.5 от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общински съвет разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти 65334.300.3789 урбанизирана територия – частна общинска собственост и 720 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 65334.160.713, м. „ Андъка“  с НТП – дере – частна общинска собственост.

 

 1. Общински съвет съгласува предложения ПУП – ПРЗ в посочения в т.1 обхват за образуване на нов УПИ I  с отреждане „За Парк“, нов кв. 35 „а“  и  промяна на уличната регулация в обхват между  о.т.261, 234, 268 и частично към о.т. 235. 

        

 1. Общински съвет възлага на Кмета на община Сандански да предприеме необходимите действия за изработване процедиране и одобряване на окончателен проект на ПУП – ПРЗ за образуване на нов УПИ I с отреждане „За Парк “, нов кв. 35 „а“ и  промяна на уличната регулация в обхват между   о.т.261, 234, 268 и частично към о.т. 235.

 

 1. Общински съвет възлага на Кмета на община Сандански да предприеме необходимите действия за промяна предназначението на 720 кв.м. представляващи част от имот с идентификатор 65334.160.713, м. „ Андъка“ с НТП – дере – частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                                      / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 180

от 30 юни 2021г.

 

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 390/07.06.2021 г. – Искане от Красимир Райчев Митов, гр.Сандански, ул. Никола Вапцаров № 4, относно разрешаване изработване на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор 11315.8.1, м. „Попови ниви“ по КККР на с. Вихрен, община Сандански и промяна предназначението му от земеделска земя за не земеделски нужди за изграждане на „Жилищно строителство“.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ,  чл.124б, от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

            1.Общински съвет – Сандански дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/: 11315.8.1 в местността ”Попови ниви по КККР на село Вихрен, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди за изграждане на „Жилищно строителство“ с показатели на застрояване съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                                      / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 181

от 30 юни 2021г.

 

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 401/11.06.2021 г. – Заявление от „ПИ ВИ ПАРК САНДАНСКИ“ ООД, относно  издаване на разрешение за изработване на ПУП–ПП /парцеларен план/ и одобрено задание за обект на техническата инфраструктура–трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с 20345.5.74 по КККР на с. Дебрене във връзка с използване на обект за „Фотоволтаична централа“.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 1. 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за трасе на външно електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 5.74 в местността ”Гушевица”, землище на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. 2. Засегнатите трасета на парцеларните планове са съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

 

 1. 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за трасе на външно електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 5.74 в местността ”Гушевица”, землище на с. Дебрене, община Сандански, съгласно приложеното задание.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

7.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 

 1. 8. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                                      / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 182

от 30 юни 2021г.

 

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 409/15.06.2021 г. – Заявление от Димитър и Христина Белчеви, гр. София, относно  издаване на разрешение за изработване на ПУП–ПЗ/план за застрояване/ за поземлен имот с идентификатор 65334.245.2 с площ 0,602 дка по КККР на гр. Сандански за изграждане на обект: “Жилищно строителство“.

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ,  чл.124б, от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

            1.Общински съвет – Сандански дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/: 65334.245.2 в местността ”Смилово, в землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно строителство“ с показатели на застрояване съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                                      / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 183

от 30 юни 2021г.

 

 

 

ОТНОСНО: Вх.№439/22.06.2021 г. – Молба от Стоян Кръстев Мазгалов, управител на ЕТ“СТОЯН МАЗГАЛОВ – До Крис“, относно издаване на разрешение за ПУП за ел. захранване на ПИ №66785.84.3, м. Явора по КК на с. Склаве, общ. Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 1. 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за трасе на електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 84.3 в местността ”Явора”, по КК на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. 2. Засегнатите трасета на парцеларните планове са съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.

 

 1. 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за за трасе на електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 84.3 в местността ”Явора”, по КК на с. Склаве, община Сандански, съгласно приложеното задание.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

7.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 

 1. 8. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                                      / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/