понеделник, 24.08.2020

Р Е Ш Е Н И Е  № 184

от 30 юли 2020г.

ОТНОСНО: Вх.№ 509/17.07.2020 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно изменение на улична регулация в участък улица „Синаница“  улица „Баба Тонка“ и улица „Връх Елен“, по плана на гр. Сандански.

На основание: чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.17“а“ от ЗОЗЗ, чл.25, ал.1, ал.3, т.3 и т.4, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 124 „а „от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.135, ал.5 от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

1.Общински съвет съгласува предложение за изменение на ПУП – ПУР  и ПУП- ПП предварителен проект.

2.Дава разрешение и възлага на Кмета да предприеме необходимите действия по изработване, процедиране и одобряване на окончателен проект за ПУП – ПУР за изменение на уличната регулация и ПУП – ПП.

3.Общински съвет – Сандански дава предварително съгласие, съгласно чл.25, ал.1, ал.3, т.3 и т.4, и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за промяна предназначението на имот с идентификатор 65334.131.269 м. „Сингировец”, представляващ – пасище мера – общинска собственост. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 5 години.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                             / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Р Е Ш Е Н И Е  № 206

от 30 юли 2020г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 442/17.06.2020 г. – Молба от Александър Георгиев Станоев, относно изработване на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор 43565.104.8 в местността „Китовица“ с.Лешница, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 43565.104.8 в местността ”Китовица, землище на с.Лешница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                       / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 209

от 30 юли 2020г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 467/08.07.2020 г. – Молба от Андон Янев Малчев, относно изработване на ПУП–ПЗ за Поземлен имот с идентификатор 43565.41.3 по КККР на с.Лешница, м. „Божанковица“.    

 На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 43565.41.3 в местността ”Божанковица, землище на с.Лешница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Открит и покрит паркинг”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                       / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 210

от 30 юли 2020г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 483/14.07.2020 г. – Заявление от Живко Крумов Тросков, относно изработване на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 43565.28.17, местност „Крушите“ по КККР на с. Лешница с отреждане  за „Жилищно строителство“.

 На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 43565.28.17 в местността ”Крушите, землище на с.Лешница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                       / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Р Е Ш Е Н И Е  № 211

от 30 юли 2020г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 499/17.07.2020 г. – Искане от „ЛИТА ТРАНС“ЕООД, чрез управителя на дружеството Валентин Стоянов Върсаминов, относно допускане изработване на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор 52074.32.2, м.“Кантона“ по КККР на с. Ново Делчево, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 52074.32.2 в местността ”Кантона, землище на с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект – паркинг за собствен автотранспорт, автосервиз, автомивка, магазин, склад и офиси”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                       / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 212

от 30 юли 2020г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 500/17.07.2020 г. – Искане от Георги Атанасов Кортов, относно разрешаване изработване на ПУП – ПЗ, ПП за поземлен имот с идентификатор 11315.1.6, м.“Влаовица“ по КККР на с. Вихрен, община Сандански.  

 На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

            1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 11315.1.6 в местността ”Влаовица, землище на с.Вихрен, община Сандански, област Благоевград  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане за „Еко селище”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Външно електрозахранване” до поземлен имот с идентификатор 11315.1.6 в местността ”Влаовица, землище на с.Вихрен, община Сандански., съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатите трасета на парцеларните планове са съгласно приложените регистри.
 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп, външно ел.захранване до имот с идентификатор 1.6 в местността ”Влаовица”, землище на с.Вихрен, общ.Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

5.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

                                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                                       / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/