сряда, 02.06.2021

Р Е Ш Е Н И Е  № 114

от 29 април 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 234/09.04.2021 г. – Писмо от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно заявление вх.№ 94–С–911/30.03.2021 г. от Александър Петров Трайков, Нели Александрова Трайкова и Мирослава Александрова Караянис за издаване на разрешение за изработване на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор 43699.3.9 в м. “Полатица“ по КККР на с. Лиляново, община Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ,  чл.124б, от ЗУТ,  и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Общински съвет – Сандански дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/: 43699.3.9 в местността ”Полатица” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Лиляново, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно строителство” с показатели на застрояване съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 116

от 29 април 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 197/22.03.2021г. – Заявление от „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД – с управител Петър Емилов Земриев, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП–ПЗ на поземлени имоти с идентификатори  20780.41.41 и 20780.41.42 по КККР на с.Джигурово, община Сандански и ПУП–ПП за осигуряване транспортен достъп през полски пътища общинска собственост № 20780.43.15, № 20780.43.318 и № 20780.44.315 до имоти с идентификатори 20780.41.41 и 20780.41.42.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ,  и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 20780.41.41 и поземлен имот 20780.41.42 в местността ”Фусковица”, землище на с.Джигурово, община Сандански, област Благоевград  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане за „Фотоволтаична електроцентрала до 4 MVV”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Външно електрозахранване” до поземлен имот с идентификатор 20780.41.41 и поземлен имот 20780.41.42 в местността ”Фусковица”, землище на с.Джигурово, община Сандански., съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. 3. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Транспортен достъп” до поземлен имот с идентификатор 41.41 и поземлен имот 20780.41.42 в местността ”Фусковица”, землище на с.Джигурово, община Сандански., съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. 4. Засегнатите трасета на парцеларните планове са както следва: ПИ 20780.43.15, ПИ 20780.43.318, ПИ 20780.44.315 – за селскостопански, горски, ведомствен път.

 

 1. 5. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп, външно ел.захранване до имот с идентификатор 41.41 и имот с идентификатор 20780.41.42 в местността ”Фусковица”, землище на с.Джигурово, общ.Сандански, съгласно приложените задания.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

7.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 

 1. 8. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 117

от 29 април 2021г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 210/30.03.2021г. – Молба от Борислав Пъхлев, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПП и одобрено Задание за обект на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 65334.123.22 по КККР на гр. Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Външно електрозахранване” до поземлен имот с идентификатор 65334.123.22 в местността ”Топорков орман”, землището на гр.Сандански, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Засегнатите трасета на парцеларните планове са съгласно приложените регистри.

 

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за външно ел.захранване до имот с идентификатор 65334.123.22 в местността ”Топорков орман”, землището на гр.Сандански, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

 

 1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 118

от 29 април 2021г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 237/12.04.2021г. – Молба от Мартин Венелинов Лучев, относно издаване на  разрешение за изработване на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 31139.44.18 в м. „Буров Андък“, с. Златолист.

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 31139.44.18 в местността ”Буров Андък, в землището на с.Златолист, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 119

от 29 април 2021г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 238/12.04.2021г. – Молба от Йордан Димитров Смиленов, относно издаване на  разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот с идентификатор 65334.170.18 в м. „Соколовец“, гр. Сандански.

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.170.18 в местността ”Соколовец, в землището на гр. Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Дърводелски цех“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/