сряда, 06.04.2022

Р Е Ш Е Н И Е  № 41

от 10 март 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 149/25.02.2022 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно заявление от Никола Велев за издаване на разрешение за изработване на  ПУП–ПЗ, за имот 57176.126.6 в местност „Шуплиовец“ по КККР на село Поленица, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя – от нива за „Жилищно строителство“.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общински съвет:

Р Е Ш И:

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 57176.126.6 в местността ”Шуплиовец” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 43

от 10 март 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 155/25.02.2022 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно изработване на ПУП–ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – „Съобщителна мрежа на електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ–И“ ЕООД от село Катунци до границата с община Хаджидимово.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ,  чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общински съвет:

 

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Сандански разрешава изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – „Съобщителна мрежа на електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ-И“ ЕООД от село Катунци до границата с община Хаджидимово, в обхвата на път III-1906“ през поземлени имоти в землищата на село Катунци, село Петрово, село Яново и село Голешово на територията на община Сандански, област Благоевград, съобразно приложеният регистър, и приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 от ЗУТ:

 

Номер на

засегнат от

трасето

имот

Вид

територия

Начин на трайно ползване Дъл. на

трасе-

то в м

Собственик на

имота

Землище с. Катунци, ЕКАТТЕ 36693, община Сандански, област Благоевград
36693.40.96 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 97.35 м. Държавата
36693.600.96 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 184.20 м. Държавата
Землище с. Петрово, ЕКАТТЕ 56174, община Сандански, област Благоевград
56174.95.294 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 926.34 м. Държавата
56174.94.294 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 1047.62 м. Държавата
56174.103.307 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 315.84 м. Държавата
56174.102.307 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 177.52 м. Държавата
56174.400.450 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 211.53 м. Държавата
56174.132.450 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 437.91 м. Държавата
56174.837.450 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 1362.24 м. Държавата
56174.736.450 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 1478.52 м. Държавата
56174.45.450 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 939.74 м. Държавата
56174.45.466 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 1845.00 м. Държавата
Землище с. Яново, ЕКАТТЕ 87446, община Сандански, област Благоевград
87446.25.108 Транспорт За път от републиканската пътна мрежа 2095.94 м. Държавата
87446.56.247 Селско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път 669.07 м. Община гр. Сандански
87446.27.104 Селско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път 51.49 м. Община гр. Сандански
87446.49.8 Селско

стопанство

Пасище 32.42 м. Община Сандански-ОПФ
87446.48.24 Селско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път 673.83 м. Община гр. Сандански
Землище с. Голешово, ЕКАТТЕ 15583, община Сандански, област Благоевград
15583.104.18 Транспорт За местен път 2257.96 м. Община гр. Сандански
15583.97.66 Транспорт За местен път 1580.73 м. Община гр. Сандански
15583.86.20 Повърхностни води Водно течение, река 5.36 м. Държавата-МОСВ
15583.109.34 Транспорт За местен път 823.61 м. Община гр. Сандански
15583.74.24 Транспорт За местен път 305.44 м. Община гр. Сандански
15583.74.25 Транспорт За местен път 124.28 м. Община гр. Сандански
15583.74.12 Селско

стопанство

Дере 23.48 м. Община гр. Сандански
15583.74.29 Селско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път 48.66 м. Община гр. Сандански
15583.91.13 Повърхн.

води

Водно течение, река 4.79 м. Държавата-МОСВ
15583.62.23 Селско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път 58.38 м. Община гр. Сандански
15583.62.25 Транспорт За местен път 235.18 м. Община гр. Сандански
15583.62.18 Транспорт За местен път 483.62 м. Община гр. Сандански
15583.48.52 Селско

стопанство

Пасище 49.32 м. Община Сандански-ОПФ
15583.49.19 Транспорт За местен път 2124.54 м. Община гр. Сандански
15583.25.11 Повърхностнии вод Водно течение, река 27.58 м. Държавата-МОСВ
15583.25.13 Селско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път 306.32 м. Община гр. Сандански
15583.25.36 Селско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път 1034.42 м. Община гр. Сандански
15583.25.43 Селско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път 411.29 м. Община гр. Сандански
15583.17.51 Повърхностни води Водно течение, река 4.18 м. Държавата-МОСВ
15583.17.61  Селско

стопанство

Друг вид земеделска земя 1.61 м. Община Сандански-ОПФ
15583.25.42 Повърхн.

води

Водно течение, река 3.19 м. Държавата-МОСВ
15583.19.64 Горско сто-

панство

За селскостопански, горски, ведомствен път

(реално за път от републиканската пътна

мрежа) (Път III-1906)

1606.05 м. МЗХ-ЮЗДП-ТП ДГС“КАТУНЦИ“(реално Държавата)
15583.19.65 Горско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път(реално за път от републиканската пътна мрежа)

(Път III-1906)

4.12 м. МЗХ-ЮЗДП-ТП ДГС“КАТУНЦИ“(реално Държавата)
15583.19.63 Горско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път(реално за път от републиканската пътна мрежа)

(Път III-1906)

157.39 м. МЗХ-ЮЗДП-ТП ДГС“КАТУНЦИ“(реално Държавата)
15583.19.42 Горско

 

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път(реално за път от републиканската пътна мрежа)

(Път III-1906)

669.49 м. МЗХ-ЮЗДП-ТП ДГС“КАТУНЦИ“(реално Държавата)
15583.19.59 Горско

стопанство

За селскостопански, горски, ведомствен път(реално за път от републиканската пътна мрежа)

(Път III-1906)

1.73 м. МЗХ-ЮЗДП-ТП ДГС“КАТУНЦИ“(реално Държавата)

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 44

от 10 март 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 755/02.12.2021 г. – Заявление от Елена Емилова Методиева, гр. Сандански, относно решение за разрешаване изработването на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.131.183 по КККР на гр. Сандански, находящ се в местност „Гнилник“ за промяна предназначението му от земеделска за неземеделски нужди за изграждане на „Жилищно строителство“.   

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.131.183 в местността ”Гнилник, в землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 45

от 10 март 2022г.

ОТНОСНО: Вх.№ 91/02.02.2022 г. – Молба от „ТРАНС ЛОДЖИК ГРУП“ ЕООД, представлявано от Апостол Борисов Стоименов, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП –ПП за осигуряване транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 52074.17.15. 

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Транспортен достъп” до поземлен имот с идентификатор 17.15 в местността ”Песъците”, в землището на с. Ново Делчево, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2.  Засегнатото трасе на парцеларния план е както следва: ПИ 52074.16.71 и ПИ 52074.34.240 – съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.
 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 17.15 в местността ”Песъците”, в землището на с. Ново Делчево, община Сандански съгласно приложеното задание.
 4. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

6.  Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 46

от 10 март 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 128/18.02.2022 г. – Молба от Здравка Иванова Паскова и Илия Кирилов Пасков, гр. Сандански, относно  разрешение за разработване/изменението на подробен устройствен план – ПУП–ПРЗ за имот с идентификатор 65334.15.6 с местонахождение землището на гр. Сандански, м. „Смилово“, за „Жилищно строителство“.   

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване /изменение/ на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.15.6 в местността ”Смилово, в землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 47

от 10 март 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 137/23.02.2022 г. – Молба от „Иван –М“ ООД с управител Иван Тодоров Попов, относно разрешаване разработване на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 43565.29.3 с местонахождение  землището на с. Лешница, м.“Ахчиски Валог“ с предназначение за „Магазин за промишлени стоки“ и осигуряване на транспортен достъп до имота.     

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

            1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 43565.29.3 в местността ”Ахчиски Валог, землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане за Магазин за промишлени стоки, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 43565.29.3 в местността ”Ахчиски Валог, землище на с. Лешница, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатите трасета на парцеларните планове са както следва: ПИ 43565.32.215 – съгласно приложения регистър на засегнатите имоти.
 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 29.3 в местността ”Ахчиски Валог, землище на с. Лешница, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

6. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 48

от 10 март 2022г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 138/23.02.2022 г. – Молба от Владислав Гургуров, относно разрешаване разработването на ПУП–ПРЗ за имот с идентификатор 57176.2.9 с местонахождение землището на с. Поленица, м. „Нишан Таши“ .

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 57176.2.9 в местността ”Нишан Таши, в землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 49

от 10 март 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 139/24.02.2022 г. – Заявление от Николай Парапанов, Лидия Парапанова, Васил Динков, Даниела Динкова, Виолета Костадинова, Маруся Маникатева, Румен Златанов, Юлиан Златанов, Мария Златанова, Божидар Златанов, Елена Поспишил, Георги Стоименов, относно разрешаване изработване на ПУП–ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.150.7 , м. „Чинар Куши“ по КККР на гр. Сандански, за промяна предназначението на имота от земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обект за „Жилищно строителство“.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.150.7 в местността ”Чинар Куши, по КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/