петък, 16.12.2022

Р Е Ш Е Н И Е  № 272

от 24 ноември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 694/11.11.2022 г. – Писмо от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/ 65334.4.20 в местността „Могилата“ по КККР на землището на град Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

   1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 65334.4.20 в местността ”Могилата, по КККР на землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Складова база за промишлени стоки“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2 Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 273

от 24 ноември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 706/14.11.2022 г. – Писмо от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/ 44121.29.18 в местността „Падарката“ по КККР на землището на с.Лозеница.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

  1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 44121.29.18 в местността „Падарката” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 274

от 24 ноември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 695/11.11.2022 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/ 44121.220.57 в местността „Калчовица“ по КККР на землището на с. Лозеница.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

  1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 44121.220.57 в местността „Калчовица” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 275

от 24 ноември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 696/11.11.2022 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/ 44121.220.47 в местността „Калчовица“ по КККР на землището на с. Лозеница.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

  1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 44121.220.47 в местността „Калчовица” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Къщи за гости“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 276

от 24 ноември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 697/11.11.2022 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/ 44121.29.17 в местността „Падарката“ по КККР на землището на с. Лозеница.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

  1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 44121.29.17 в местността „Падарката” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 277

от 24 ноември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 568/19.09.2022 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/ 65334.210.2 в местността „Могилата“ по КККР на землището на гр. Сандански и осигуряване на транспортен достъп до имота.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл. 50 от ППЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

   1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 65334.210.2 в местността „Могилата, по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Паркинг и склад“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 278

от 24 ноември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 690/11.11.2022 г. – Молба от „Давиро“ ЕООД с управител Роза Таскова Давидкова, чрез пълномощника си Димитър Рошков, относно разрешение за изработване на ПУП–ПП за елементите на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 57176.30.1, местност „Склавски път“ по КК на с. Поленица, общ. Сандански и осигуряване на транспортен достъп до имота.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

  1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на линеен енергиен обект – кабелна линия НН за захранване на ПИ с идентификатор 57176.30.1 в местността „Склавски път, по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището с. Поленица, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

  1. Засегнатите трасета на парцеларния план е както следва: ПИ 57176.28.213 – за селкостопански, горски, ведомствен път и ПИ 57176.105.212 – селкостопански, горски, ведомствен път.

 

  1.  На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за трасе на линеен енергиен обект – кабелна линия за захранване на ПИ с идентификатор 30.1 в местността „Склавски път, по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището с. Поленица, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

4.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

  1.  Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/