сряда, 07.12.2022

Р Е Ш Е Н И Е  № 243

от 27 октомври 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх. № 607/12.10.2022 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 66785.25.44 в местността „Иловицата“ по КККР на землището на село Склаве, за „Производствена и складова база“ и осигуряване на транспортен достъп до същия.

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

   1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 66785.25.44 в местността ”Иловицата, по КККР на землището на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Производствена и складова база“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 244

от 27 октомври 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх. № 617/13.10.2022 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор /ПИ/ 65334.67.9 в местността „Гробето“ по КККР на землището на град Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.67.9 в местността „Гробето” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Склад за промишлени стоки, търговски обекти – магазини и офиси“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 248

от 27 октомври 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх. № 606/12.10.2022 г. – Заявление от Александър Стоянов Тренчев, с. Лешница, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ /план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 43565.90.30 по КККР в местността „Побит камък“, землището на с. Лешница и осигуряване на транспортен достъп до същия.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

   1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 43565.90.30 в местността ”Побит камък, в землището на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Производствено – складови дейности“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 43565.90.30 в местността ”Побит камък, в землището на с. Лешница, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатите трасета на парцеларния план са както следва: ПИ 43565.89.39 – за селкостопански, горски, ведомствен път, ПИ 43565.89.46 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.90.28 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.90.32 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.90.29 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; ПИ 43565.90.33 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; ПИ 43565.93.36 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.89.40 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.89.47 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 52074.4.82 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 52074.4.83 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 52074.4.79 – за селкостопански, горски, ведомствен път.
 3. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на захранващ кабел 20kv за ПИ с идентификатор 43565.90.30 в местността ”Побит камък, в землището на с. Лешница, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 4. Засегнатите трасета на парцеларния план са както следва: ПИ 65334.158.55 – за селкостопански, горски, ведомствен път, ПИ 65334.87.132 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 65334.302.6055 – за път от републиканската пътна мрежа; ПИ 57176.61.180 – за път от републиканската пътна мрежа; ПИ 57176.55.254 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 57176.59.256 – за местен път; ПИ 43565.99.166 – за местен път; ПИ 43565.99.163 – за местен път; ПИ 43565.888.9901 – за друг обществен обект, комплекс; ПИ 43565.119.389 – нива; ПИ 43565.118.244 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.117.254 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.70.251 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.71.299 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.89.37 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.89.39 – за селкостопански, горски, ведомствен път; ПИ 43565.90.30 /нов номер/ – нива.
 5. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп и трасе на захранващ кабел 20kv до имот с идентификатор 90.30 в местността ”Побит камък, в землището на с. Лешница, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

7. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 249

от 27 октомври 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх. № 625/14.10.2022 г. – Заявление от Ива Георгиева Николова, гр. Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП–ПЗ /план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 57176.307.5 в местността „Нишан таши“, за изграждане на обект: “ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ в  землището на с. Поленица, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 57176.307.5 в местността „Нишан Таши” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 250

от 27 октомври 2022г.

ОТНОСНО: Вх. № 626/14.10.2022 г. – Заявление от Любчо Кирилов Митов, гр. Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП–ПЗ/ план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 57176.209.33 в местността „Нишан таши“, за изграждане на обект: “ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ в  землището на с. Поленица, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 57176.209.33 в местността „Нишан Таши” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/