сряда, 26.10.2022

Р Е Ш Е Н И Е № 215

от 29 септември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 557/16.09.2022 г. – Писмо от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ в местността „Пъдарка“ по КККР на землището на с. Лозеница, община Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 44121.26.30 в местността „Пъдарка” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Лозеница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Склад за съхранение на торове и навес за селскостопанска техника и инвентар“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 217

от 29 септември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 560/16.09.2022 г. – Молба от Розалия Стефанова Аргирова, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ в местността „Кюрнорещ“, землището на с.Лиляново, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а,  ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 43699.11.60 в местността „Кюрнорещ” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Лиляново, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 218

от 29 септември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 492/27.07.2022 г. – Молба от Златин Иванов Тачев, чрез пълномощник Величка Ризова, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ в местността „Попова чука“, землище на с. Спатово, община Сандански.  

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а,  ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 68223.22.14 в местността „Попова чука” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Спатово, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 219

от 29 септември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 508/05.08.2022 г. – Молба от Георги Спасов Паскалев, гр. Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП–ПП за външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 20345.9.11, находящ се в село Дебрене, общ. Сандански.

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за „Външно ел. захранване“ до ПИ с идентификатор 20345.9.11, в местността „Свети Димитър“ по КККР на с. Дебрене, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Засегнатите трасета на парцеларния план са както следва: ПИ 20345.29.15 – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 20345.29.10 – пасище.

3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за „Външно ел. захранване“ до ПИ с идентификатор 20345.9.11, в местността „Свети Димитър“ по КККР на с. Дебрене, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

 1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

5. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 220

от 29 септември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 504/02.08.2022 г. – Заявление от „Поленица“ ЕООД, гр. Варна, относно разрешаване на разработването на ПУП – ПП за трасе на кабелна линия за присъединяване за електроснабдяване на имот с идентификатор 57176.79.354 до ВЕЛ „Авточасти“.

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за „Външно ел. захранване – трасе на кабелна линия“ за присъединяване за електроснабдяване до ПИ с идентификатор 57176.79.354, в местността „Мухово“ по КККР на с. Поленица, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Засегнатите трасета на парцеларният план са както следва: ПИ 57176.82.241 – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 57176.82.244 – за селскостопански, горски, ведомствен път.

3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за „Външно ел. захранване – трасе на кабелна линия“ за присъединяване за електроснабдяване до имот с идентификатор 79.354, в местността „Мухово“ по КККР на с. Поленица, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

 1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

5. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 221

от 29 септември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 514/15.08.2022 г. – Молба от Стоян Костадинов Георгиев, чрез пълномощника си Димитър Иванов Рошков, относно разрешаване разработването на подробен устройствен план – ПУП–ПЗ  за имот с идентификатор 57176.61.7, местност „Базеника“ по КК на с. Поленица, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 57176.61.7 в местността „Базеника” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Къщи за гости“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 222

от 29 септември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 522/22.08.2022 г. – Заявление от Димитър Атанасов  Секулов , гр. Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП–ПЗ/план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 52074.11.5 в месността „Ханище“ по КККР на с. Ново Делчево.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 52074.11.5 в местността „Ханище” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 223

от 29 септември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 537/31.08.2022 г. – Молба от Костадин Кръстев  Иванов, Любомир Кръстев Иванов, чрез пълномощника си Димитър Иванов Рошков, относно разрешаване разработването на подробен устройствен план – ПУП – ПЗ, ПУП–ПР и ПУП – ПП до имот с идентификатор 65334.119.34 , местност „Ушите“ по КК на гр. Сандански, общ. Сандански с предвиждане промяна предназначението и образуване на три нови имота: 65334.119.35, 65334.119.36 и 65334.119.37.

На основание: чл.21, ал.1, т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

           1.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор: 65334.119.34 в местността ”Ушите, по КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението му, като от него се образуват три нови имота с идентификатори 65334.119.35 с отреждане за Автосервиз, 65334.119.36 с отреждане за „Складова база и препакетиране на промишлени стоки“ и 65334.119.37 с отреждане за „Алея за достъп“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 65334.119.34 в местността ”Ушите, по КККР на гр. Сандански, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатите трасета на парцеларния план са както следва: ПИ 65334.230.244 – за селкостопански, горски, ведомствен път и ПИ 65334.230.223 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.
 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 119.34 в местността ”Ушите, по КККР на гр. Сандански, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.

5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 224

от 29 септември 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 511/10.08.2022 г. – Молба от Светлана Славчева Панова, гр. Сандански, относно изработване на ПУП–ПРЗ в местността „Пръчковец“, землището на с. Поленица за отреждане на „Жилищно строителство“.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 57176.3.12 в местността „Пръчковец” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/