четвъртък, 25.08.2022

Р Е Ш Е Н И Е № 177

от 28 юли 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 415/15.06.2022 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно допълване на Решение № 207/28.07.2021 год. за м. „Благуньо“, с. Малки Цалим.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 124 „а“ от ЗУТ, и във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

I. Допълва Решение № 207/28.07.2021 год., както следва:

 

 1. Допълва нова точка 4: Общински съвет дава разрешение да се изработи ПУП – ПП за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 46526.700.710 в местността „Благуньо“, по КККР на с.Малки Цалим, община Сандански, съобразно приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.   Засегнатите трасета от парцеларния план са както следва: 46526.700.354 с НТП – гори и храсти в земеделска земя и 46526.700.360 с НТП – друг вид земеделска земя.

2.Допълва нова точка 5: Общински съвет дава разрешение и възлага на Кмета на община Сандански да предприеме действие по отразяване в кадастралната карта на общински път от с. Малки Цалим – с.Бождово, в участъка на ПИ с идентификатор 46526.700.354 в местността „Благуньо“, по КККР на с.Малки Цалим.

3.Допълва нова точка 6: Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на общински съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 180

от 28 юли 2022г.

ОТНОСНО: Вх.№ 443/13.07.2022 г. – Заявление от Атанас Андонов Кочев – пълномощник на „РЕГИНА ТРАС“ ООД, гр. Петрич, относно разрешение за  изработване на ПУП – ПП за „Транспортен достъп до имот с идентификатор 52074.1.16“, м. „Шопов гроб“ по КККР на с. Ново Делчево.

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 52074.1.16, в местността „Шопов гроб“ по КККР на с. Ново Делчево, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатите трасета на парцеларният план са както следва: ПИ 20105.34.165 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 20105.34.265 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.
 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 1.16, в местността „Шопов гроб“ по КККР на с. Ново Делчево, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.
 4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.
 5.  Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 181

от 28 юли 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 446/14.07.2022 г. – Молба от Стоян Костадинов Георгиев, гр. Сандански, чрез пълномощника си Димитър Иванов Рошков, относно разрешаване разработване на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 65334.71.56, местност „Долни орман“ по КК на гр. Сандански, за промяна предназначението за „Складова база и препакетиране на промишлени стоки“ и разрешаване разработването на ПУП–ПП за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 65334.71.56.

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.71.56, в местността „Долни орман“ по КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Складова база и препакетиране на промишлени стоки“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 65334.71.56, в местността „Долни орман“ по КККР на гр. Сандански, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 3. Засегнатите трасета на парцеларния план са както следва: ПИ 65334.212.329 – за селскостопански, горски, ведомствен път.
 4.  На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 71.56, в местността „Долни орман“ по КККР на гр. Сандански, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.
 5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.
 6. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 182

от 28 юли 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 447/14.07.2022 г. – Заявление от „ХИДРАЛИФТ КРЕЙНС“  ЕООД, индустриална зона Мантар – А с. Марикостиново, община Петрич, относно разрешение за изработване на ПУП–ПП за „Външно ел. захранване“ до поземлен имот с идентификатор 68223.10.22, м. „Чешмичката“ по КККР на с. Спатово, община Сандански.

 

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за „Външно ел. захранване“ до ПИ с идентификатор 68223.10.22, в местността „Чешмичката“ по КККР на с. Спатово, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Засегнатите трасета на парцеларният план са както следва: ПИ 68223.10.26 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 68223.10.27 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, ПИ 68223.11.34 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 68223.11.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път и ПИ 68223.57.1 – нива.
 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 10.22, в местността „Чешмичката“ по КККР на с. Спатово, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.
 4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

5.  Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 183

от 28 юли 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 449/14.07.2022 г. – Молба от Георги Николов Зафиров, гр. Сандански относно разрешение за разработване на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 44121.40.39 в землището на с. Лозеница, м. „Желкова Чешма“ за промяна предназначението за „Жилищно строителство“ и становище, че община Сандански не възразява да се премине през общински пътища.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 44121.40.39 в местността „Желкова чешма” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Лозеница, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/