вторник, 19.07.2022

Р Е Ш Е Н И Е № 142

от 16 юни 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 375/02.06.2022 г. – Писмо от Атанас Стоянов – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 57176.41.1 в местността „Ранковец“ по КККР на землището на село Поленица.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 57176.41.1 в местността „Ранковец” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Р Е Ш Е Н И Е № 144

от 16 юни 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 367/27.05.2022 г. – Заявление от Симо Николов Симеонов, относно разрешение за изработване на ПУП–ПЗ /план за застрояване/ на Поземлен имот с идентификатор 57176.46.12 по КККР в местността „Чуката“, землището на с. Поленица, община Сандански и осигуряване на транспортен достъп.

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 57176.46.12, в местността „Чуката“ по КККР на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Производствено – складови дейности“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 57176.46.12, в местността „Чуката“ по КККР на с. Поленица, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 3. Засегнатите трасета на парцеларния план е както следва: ПИ 57176.46.202 – за селскостопански, горски, ведомствен път.
 4. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 46.12, в местността „Чуката“ по КККР на с. Поленица, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.
 5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.
 6. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Р Е Ш Е Н И Е № 145

от 16 юни 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 369/30.05.2022 г. – Молба от „Давиро“ ЕООД с управител Роза Таскова Давидкова, чрез пълномощника си Димитър Рошков, относно отмяна на решение № 71 от 08.04.2022 г., разрешение за изработване на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 57176.30.1, местност „Склавски път“ по КК на с. Поленица, общ. Сандански и осигуряване на транспортен достъп до имота.

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, чл.29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И:

 

 1. Отменя свое Решение №71 от 08.04.2022 г.
 2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 30.1, в местността „Склавски път“ по КККР на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Фотоволтаична централа“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 3. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 57176.30.1, в местността „Склавски път“ по КККР на с. Поленица, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 4. Засегнатите трасета на парцеларния план е както следва: ПИ 57176.28.213 – за селскостопански, горски, ведомствен път.
 5. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имот с идентификатор 30.1, в местността „Склавски път“ по КККР на с. Поленица, община Сандански, съгласно изготвените скици-проект и приложените регистри на засегнатите имоти.
 6. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.
 7. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/