понеделник, 06.06.2022

Р Е Ш Е Н И Е № 103

от 12 май 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 322/29.04.2022 г. – Предложение от Атанас Славчев Стоянов – Кмет на община Сандански, относно изменение на улична регулация в участък о.т.90, о.т.88, о.т.89, о.т.76, о.т.75, о.т.63, о.т.64, о.т.65, о.т.66 и о.т. 67 по плана на с.Златолист, общ. Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1. т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.135, ал.5 от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 

 1. Общински съвет съгласува и одобрява задание за изменение на ПУП – ПУР – в участък о.т.90, о.т.88, о.т.89, о.т.76, о.т. 75, о.т.63, о.т.64, о.т. 65, о.т. 66 и о.т. 67 по плана с. Златолист.

 

 1. Дава разрешение и възлага на Кмета да предприеме необходимите действия по изработване, процедиране и одобряване на окончателен проект за ПУП – ПУР за изменение на уличната регулация в участък о.т.90, о.т.88, о.т.89, о.т.76, о.т. 75, о.т.63, о.т.64, о.т. 65, о.т. 66 и о.т. 67 по плана на с. Златолист.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 108

от 12 май 2022г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 300/21.04.2022 г. – Молба от Евгения Георгиева Каратанчева, Ирена Христова Каратанчева, Анка Ангелова Якимова и Венцислав Василев Якимов, гр. Сандански, относно изработване на ПУП–ПУР за промяна на улична регулация по ул. „Стефан Стамболов“ между о.т. 475 и о.т. 78 по плана на гр. Сандански.  

На основание: чл.21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124а от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – план за улична регулация за „Второстепенна улица“ обслужваща имоти с идентификатори 65334.59.40, 65334.59.41, 65334.59.42, 65334.59.43, 65334.59.44, 65334.59.45 и 65334.59.46 правеща връзка в участъка с улица „Стефан Стамболов“ между о.т. 475 и о.т.78 по плана на гр.Сандански.

 

 1. Дава разрешение и възлага на Кмета да предприеме необходимите действия по изработване, процедиране и одобряване на окончателен проект за ПУП – ПУР за „Второстепенна улица“ обслужваща имоти с идентификатори 65334.59.40, 65334.59.41, 65334.59.42, 65334.59.43, 65334.59.44, 65334.59.45 и 65334.59.46 правеща връзка в участъка с улица „Стефан Стамболов“ между о.т. 475 и о.т.78 по плана на гр.Сандански.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 109

от 12 май 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 254/31.03.2022 г. – Заявление от Илия Атанасов Петковски, гр. Сандански, относно издаване разрешение за изработване на ПУП–ПЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.92.5 по КККР в местността „Соколовец“, землището на гр. Сандански, за промяна предназначението му за изграждане на обект :“Складови дейности“.

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.92.5, в местността „Соколовец“ по КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Складови дейности“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 110

от 12 май 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 287/11.04.2022 г. – Заявление от Теодорос Цолакис, управител на „Д.СА.Н.“ ООД, гр. Сандански, относно разрешаване разработването на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 65334.174.21, м. „Утре Великден“ по КККР на гр. Сандански, за промяна предназначението за „Фотоволтаична централа“.

 На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.174.21, в местността „Утре Великден“ по КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Фотоволтаична централа“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 111

от 12 май 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 302/21.04.2022 г. – Молба от Борислав Спасов Пъхлев и Тома Янков Томов, гр. Сандански, относно разрешение за разработване на ПУП–ПРЗ за имот с идентификатор 65334.89.18 с местонахождение землището на гр. Сандански, м. „Склавски път“ за промяна предназначението за „Жилищно строителство“.

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.89.18, в местността „Склавски път“ по КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Р Е Ш Е Н И Е № 112

от 12 май 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 309/27.04.2022 г. – Молба от Георги Маринов Грудев, гр. Сандански, чрез пълномощника си Димитър Иванов Рошков, относно разрешаване разработване на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 43699.31.17 по КК на с. Лиляново, община Сандански за промяна предназначението за „Жилищно строителство“.

 

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 43699.31.17 по КККР на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 113

от 12 май 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 310/27.04.2022 г. – Молба от „Ловно рибарско дружество Сокол 1920 „ ЕООД, гр. Сандански, чрез пълномощника си Димитър Иванов Рошков, относно разрешаване разработването на ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 65334.165.29 по КК на гр. Сандански, за промяна предназначението за „Стрелбище за огнестрелни оръжия“.

На основание: чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 65334.165.29, в местността „Байрамица“ по КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Стрелбище за огнестрелни оръжия“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е № 114

от 12 май 2022г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 320/29.04.2022 г. – Заявление от „ХИДРАЛИФТ КРЕЙНС“ ЕООД, относно разрешаване изработването на ПУП-ПП за „Довеждащ водопровод“ до поземлен имот с идентификатор 68223.10.22 м. Чешмичката по КККР на с. Спатово, общ.Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 124а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 124б от ЗУТ и във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – /ПУП – ПП/ за „Довеждащ водопровод“ до поземлен имот с идентификатор 10.22, м. „Чешмичката“ по КККР на с. Спатово, община Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. 2. Засегнатото трасе на парцеларния план е както следва – съгласно приложения регистър на засегнатите имоти – ПИ 68223.10.26 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 68223.10.27 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, ПИ 68223.11.34 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 68223.11.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 68223.11.36 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 68223.12.26 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 68223.12.27 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 68223.13.24– за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, ПИ 68223.13.26 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 68223.13.27 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, ПИ 68223.67.5 – пасище.
 3. 3. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за „Довеждащ водопровод“ за поземлен имот с идентификатор 10.22, м. „Чешмичката“ по КККР на с. Спатово, община Сандански съгласно приложеното задание.
 4. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

5.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 /три/ години.

 1. 6. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/