четвъртък, 19.05.2016

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С А Н Д А Н С К И

 

Във връзка с Решение № 126 от 31 март 2016 г. на Общински съвет-Сандански, изменено с Решение № 172 от 21 април 2016 г. на Общински съвет-Сандански и

На основание : На основание: чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.27,чл.28 , чл.29 , чл.30 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружество с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие и след проведено гласуване ,Общинският съвет

1. Открива процедура по избор на управители на:

– „Стройкомтранс” ЕООД;
– „УВЕКС” ЕООД.

2. Предмет на конкурса – управление на Едноличните търговски дружества с общинско участие.

3. Срок на договора за управление – 3 години.

4. Изисквания към кандидатите:

4.1 Висше образование, с образователно- квалификационна степен „ магистър”.

4.2 Общ трудов стаж, от който не по-малко три години професионален опит;

4.3 Да не са осъждани за престъпление от общ характер с лишаване от свобода, освен ако са реабилитирани;

4.4 Да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

5. Необходими документи:

  • заявление за участие;
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено висше образование /нотариално заверено/;
  • декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност
  • документи, удостоверяващи трудов стаж на кандидата;
  • свидетелство за съдимост;
  • представяне на Бизнес-програма за целия срок на договора за управление в съответствие със стратегията за развитие на дружеството;

Документите за конкурса по избор на управители на,„Стройкомтранс” ЕООД и „УВЕКС” ЕООД се подават в деловодството на Общински съвет/ стая № 106/ в запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

6.Създава Временна комисия от седем члена, от която четири общински съветници и трима представители на общинска администрация, в състав:

Председател: Николай Шаламандов- общински съветник

Членове : 1.Калин Терзийски- общински съветник;

2.Георги Георгиев- общински съветник;

3.Георги Батев- общински съветник;

4.Представител на Общинска администрация;

5.Представител на Общинска администрация ;

6.Представител на Общинска администрация.

  1. Временната комисията да организира подготовката, приемането и разглеждането на необходимите документи за участие в конкурса, както и да внесе предложение до Общински съвет за допуснатите до трети етап (представяне на кандидатите) кандидати в конкурса.

 

8.Срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – до 15 юни 2016 г.

 

  1. Критерии за оценка на бизнес –програмите на кандидатите:

 

9.1 Съответствие на Бизнес програмата с нормативната уредба .

9.2 Реалистичност на предложените финансови показатели.

9.3 Приложимост и реалистичност на бизнес-програмата.

9.4.Логическа структура на бизнес-програмата.

 

  1. В седем дневен срок от влизане в сила на решението за откриване на процедура по избор на управители , да се публикува обява за конкурса в един местен всекидневник и на официалната интернет страница на общината.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /П/

/ГЕОРГИ СИНАНСКИ/