понеделник, 01.07.2019

Р Е Ш Е Н И Е  № 123

от 31 май 2019 г.

ОТНОСНО: Вх.№ 430/16.05.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 57176.37.3, м. „ Ранковец” по КККР на с.Поленица, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ след проведено гласуване, Общинският съвет:

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 37.3, м.”Ранковец” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Поленица, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имот с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 125

от 31 май 2019 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 424/15.05.2019 г. – Заявление от Таня Георгиева Малинова като пълномощник на Ваня Георгиева Дончева и Мариана Георгиева Димитрова относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 65334.134.4, находящ се в м.„Смилово“ по КККР на гр.Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот : 134.4, м.”Смилово” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр.Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имот с отреждане за „Жилищно строителство“, съобразно приложеното и удобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 126

от 31 май 2019 г.

ОТНОСНО: Вх.№  423/15.05.2019г. – Заявление от Борислав Асенов Костадинов, Виолета Асенова Котрулева, Валентина Асенова Бойчева чрез пълномощник Ярослав Илиев Янков относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за поземлен имот с идентификатор 57176.43.10, находящ се в м.„Базеника“ по КККР на с.Поленица, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 43.10, находящ се в м.„Базеника“ по КККР на с. Поленица, община Сандански., област Благоевград и промяна на предназначението на имот с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 128

от 31 май 2019 г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 427/16.05.2019 г. – Заявление от Радослав Оряшков – управител на „ТИ ЕР СИ“ ООД, относно предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП – ПП за обект: „Водопровод за минерална вода за ПИ 43243.20.24, м.„Киселица“, по плана на с.Левуново, община Сандански“.

На основание : чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1  и чл.124б от ЗУТ, чл.29, ал. 1 от ЗОЗЗ и след проведено гласуване, Общински съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура – водопровод за минерална вода за ПИ 43243.20.24 местността „Киселица“, землището на с. Левуново, общ. Сандански съобразно приложеното и одобреното с настоящето решение задание по чл.125 от ЗУТ .

Трасето на водопровода преминава през имоти с идентификатори: 43243.15.7, 43243.15.10, 43243.61.47, 43243.38.24, 43243.38.27,43243.67.22, 43243.6.11, 43243.20.18 и 43243.20.24.

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура – водопровод за минерална вода за ПИ 43243.20.24 извън границите на урбанизираните територии по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.
 2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3/ три/ години.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/