понеделник, 20.07.2020

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 161

от 24 юни 2020г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 396/04.06.2020 г. – Молба от Любомира Владимирова Павлова, относно изработването на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 56839.10.15 за жилищно строителство с. Плоски, община Сандански.

 На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

  1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор /ПИ/: 56839.10.15 в местността ”Раец, землище на с.Плоски, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
  1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
  2. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

                                                                                                             / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/