петък, 12.06.2020

 

      Р Е Ш Е Н И Е  № 106

      от 20 май 2020г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 338/08.05.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно промяна отреждането на поземлен имот с идентификатор /ПИ/:40378.600.8 и сграда с идентификатор 40378.600.8.1 по КККР на село Кръстилци, община Сандански, отредени за нуждите на образованието.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ при условията на чл.16 от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

1.Дава съгласие  Кмета на община Сандански да разреши изработването на ПУП – ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 40378.600.8 по КККР на село Кръстилци, община Сандански, за промяна отреждането му за „Смесена многофункционална” в зона Смф  с показатели на застрояване: Пл до 50% и Кинт до 1.2, а сграда с идентификатор 40378.600.8.1 – бивша училищна сграда  да промени предназначението си за обществено – обслужващи дейности, на основание чл.39, ал.3 от ЗУТ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 118

    от 20 май 2020г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 330/07.05.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно допускане изработването на ПУП-ПП за „Транспортен достъп до квартал „Изгрев-Юг“, гр.Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.17а от ЗОЗЗ и чл.124а от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

1.Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устойствен план – парцеларен план за ПУП – ПП за „ Транспортен достъп до квартал „Изгрев – Юг“, гр.Сандански.

 

2.Възлага на Кмета да предприеме необходимите действия по промяна предназначението на имоти с идентификатори 57176.28.206, 57176.28.213 по КККР на с.Поленица, общ.Сандански и 65334.216.30 и 65334.131.9 по КККР на гр. Сандански – собственост на община Сандански съгласно приложения регистър.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

                                                       Р Е Ш Е Н И Е  № 119

                                                           от 20 май 2020г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 344/08.05.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно изменение на улична регулация в участък улица „Синаница“ и улица „Огражден“, кв.168 по плана на гр.Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, чл.135, ал.5 от ЗУТ  и чл.124а от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общински съвет дава съгласие да отпадне частта от уличната регулация между о.т. 5 и о.т.8, попадаща в имоти възстановени по ЗСПЗЗ.

 

2.Общински съвет съгласува предложение за изменение на ПУП – ПУР -предварителен проект.

 

3.Възлага на Кмета да предприеме необходимите действияпо изработване, процедиране и одобряване на окончателен проект за ПУП – ПУР за изменение на уличната регулация при условията на т.1 и т.2 от настоящето решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 120

 от 20 май 2020г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 253/20.03.2020 г. -Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно изработване на ПУП-ПП за „Външно кабелно електрозахранване НН” за жилищни сгради 1 и 2 в имот с идентификатор 63334.89.659 в м.”Ранковец”, гр.Сандански.

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, и във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общински съвет дава разрешение да се изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за „Външно кабелно електрозахранване НН” за жилищни сгради 1 и 2 в имот с идентификатор 65334.89.659, м.”Ранковец”, гр.Сандански, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Трасето преминава през имоти с идентификатор: 65334.216.20 и 65334.216.30 с НТП – полски път общинска собственост по КККР на гр.Сандански.

 

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура транспортен достъп до имот с идентификатор 65334.89.659 в м.”Ранковец”, гр.Сандански.

 

 1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3/ три/ години.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 133

от 20 май 2020г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 350/08.05.2020 г. – Молба от Зоя Иванова Йоткова, относно преотреждане на имот от земеделска земя в жилищно застрояване намиращ се в землището на гр.Мелник с идентификатор 47754.1.270.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 47754.1.270 по КККР на гр.Мелник, в местността „Реката”, землище на гр.Мелник, община Сандански за промяна предназначението на имота с отреждане за „Жилищно строителство” съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 134

от 20 май 2020г.

 

 

ОТНОСНО: Вх.№ 325/04.05.2020 г. – Молба от Антон Стойчев Кочев, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 40926.151.20, находящ се в м. „Арнаудовото“ с.Кърланово, община Сандански.

 

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор/ПИ/: 40926.151.20 в местността ”Арнаудовото по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Кърланово, община Сандански, област Благоевград  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за „Къщи за гости и ресторант”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

 

 1. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 1. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/