петък, 28.02.2020

Р Е Ш Е Н И Е  № 60

от 06 февруари 2020г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 39/17.01.2020 г. – Предложение от Атанас Стоянов – Кмет на Община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 31139.4.14, находящ се в м.„Керимидарката”, по КККР на землището на с.Златолист, община Сандански, на Никола Булакиев и Стоян Болакиев чрез пълномощник Венелин Мирчев Булакиев.

 

На основание: чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.21 от ЗОЗЗ и  чл.28 от ППЗОЗЗ,  задание по чл.125 от ЗУТ , писмо изх.№2957/5/ от 05.11.2019 г. на РИОСВ Благоевград, Решение за утвърждаване на площадка № ПО-10-12 от 17.12.2019г., т.6 на КЗЗ при МЗХГ и след проведено гласуване Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за ПИ с идентификатор /ПИ/: 31139.4.14 в местността ”Керемидарката” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на землището на село Златолист, община Сандански, област Благоевград във връзка с промяна предназначението на земеделска земя – нива за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Р Е Ш Е Н И Е  № 71

от 06 февруари 2020г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 872/23.12.2019 г. – Молба от Александър Георгиев Станоев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ за имот 43565.104.10, находящ се в м.„Китовица“, землището на с.Лешница.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 43565.104.10, в местността „Китовица”, по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с.Лешница, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имота с отреждане за „Производствено – складови и обществено – обслужващи дейности“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 72

от 06 февруари 2020г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 44//17.01.2020 г. – Молба от Петър Земриев – представител на „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатори 20780.41.9, 20780.41.11, 20780.41.13 и 20780.41.14 по КККР на с.Джигурово, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлени имоти с идентификатори: 20780.41.23, 20780.41.9, 20780.41.11, 20780.41.13 и 20780.41.14 на с.Джигурово, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имотите с отреждане за Фотоволтаична централа, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Р Е Ш Е Н И Е  № 73

от 06 февруари 2020г.

 ОТНОСНО: Вх.№ 20/09.01.2020 г. – Молба от Петър Земриев – представител на „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПП за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 20780.41.23, в м.„Фусковица”, землището на с.Джигурово, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и чл.29, ал. 1 от ЗОЗЗ и след проведено гласуване Общинският съвет

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 20780.41.23 съобразно приложеното и одобреното с настоящето решение задание по чл.125 от ЗУТ.
 2. Трасето на транспортния достъп преминава през имот с идентификатор: 20780.41.25, 20780.41.19 ( частен път с проектен идентификатор 20780.41.40) и полски пътища общинска собственост с № 20780.43.15, № 20780.43.318 и № 20780.44.315.
 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура транспортен достъп до имот с идентификатор 20780.41.23 извън границите на урбанизираните територии по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ.

 

 1. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3/ три/ години.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/