вторник, 15.10.2019

Р Е Ш Е Н И Е  № 220

 от 19 септември 2019 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 683/05.09.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 20105.31.23, находящ се в м.„Черешарката“, землището на с.Дамяница, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б от ЗУТ, чл.59,ал.1 от ЗУТ, чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ във връзка с чл.51 от ППЗОЗЗ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

                 Р Е Ш И :

1.Дава разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 20105.31.23 в м.”Черешарката” по КККР на землището на село Дамяница, община Сандански за „Съоръжения на техническата инфраструктура” – за „Базова станция SO1634” при показатели на застрояване – Пл 40% и Кинт 0.8, максимална височина на кулата 54 м, съобразно приложеното и одобреното с настоящето решение  задание по чл.125 от ЗУТ .

2.Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 221

 от 19 септември 2019 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 689/09.09.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 36734.700.9 по плана на с.Кашина, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, при условията на чл.16 от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет

 

Р Е Ш И :

 

  1. Дава съгласие Кмета на община Сандански да разреши изработването на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор представеният проект за ПУП – ПРЗ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 36734.700.9 по КККР на село Кашина, община Сандански, за „Къща за гости” в зона Жм при Пл до 35% и Кинт до 1.0, ниско свободно застрояване и промяна предназначението на сгради с идентификатори 36734.700.9.1 и 36734.700.9.2 от „Сграда за образование” в „Сграда за временно обитаване – къща за гости”, при условията на чл.39, ал.3 от ЗУТ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 226

 от 19 септември 2019 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 687/09.09.2019 г. – Заявление от Васил Кирилов Хърков, Катя Кирилова Емилова, Красимира Методиева Терзиева, Донка Сотирова Илиева и Борислав Иванов Иванов относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за имот с идентификатор 57176.10.12, находящ се в м.”Сингировец“ по КККР на с.Поленица, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, и след проведено гласуване, Общинският съвет              Р Е Ш И :

 

  1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 57176.10.12 по КККР на с.Поленица, община Сандански в местността „Сингировец”, землище на с.Поленица, община Сандански за промяна предназначението на имота с отреждане за „Жилищно строителство” съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
  2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
  3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/