вторник, 24.09.2019

Р Е Ш Е Н И Е  № 179

от 29 август 2019 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 614/07.08.2019 г. – Предложение от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2019 г.

 На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.124, ал.1 и 124 „а „ от ЗУТ и  чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

1.Допълва предложението за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019г., приета с Решение № 9 от 31.01.2019 год. на Общинския съвет на община Сандански, по следния начин: в т. ІІІ  допълва нов раздел „Д ”: „Обекти от първостепенно значение” – допълва със следния обект „Спортен комплекс” в имот с идентификатор 47754.2.145 по КККР на гр. Мелник, общ.Сандански.

2.Общински съвет – Сандански определя обект „Спортен комплекс“  за общински обект от първостепенно значение, по смисъла на §5, т.73 от Допълнителни разпоредби към Закона за устройство на територията.

3.Дава разрешение и възлага на кмета на община Сандански да предприеме необходимите действия за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 47754.2.145 по КККР на гр. Мелник.

4.Упълномощава кмета на община Сандански да предприеме необходимите действия по промяна предназначението на имот с идентификатор 47754.2.145, представляващ горска територия – общинска собственост в урбанизирана – „Спортен комплекс“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 197

от 29 август 2019 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 603/30.07.2019 г. – Искане от Елена Ничева – упълномощен представител на „А1 България“ ЕАД, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПП за „Външно ел.захранване за Приемо-предавателна станция BGL0299.A000 „Polenitza” в имот 57176.318.34, находящ се в м.„Български гробища“, землището на в с.Поленица, община Сандански.

 На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5  и чл.124б от ЗУТ, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване за Приемо – предавателна станция BGL0299.A000 “Polenitza” в имот 57176.318.34, находящ се в с.Поленица, община Сандански.

Трасето на обекта преминава през поземлени имоти с идентификатори:  20345.15.21, с.Дебрене; 57176.126.150, с.Поленица; 57176.318.29, с.Поленица; 57176.318.27, с.Поленица и 57176.318.34, с.Поленица.

 1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване за Приемо-предавателна станция BGL0299.A000 “Polenitza”.
 2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3/три/ години.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 198

от 29 август 2019 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 621/14.08.2019 г. – Заявление от Костадин Димитров Чачев относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имоти 52074.28.2, 52074.28.5, 52074.29.2 и 52074.29.1, находящи се в м.„Киселица“, землището на с.Ново Делчево, община Сандански, и разрешение за изработване на ПУП – ПП за транспортен достъп до имоти 52074.29.2 и 52074.29.1, находящи се в м.„Киселица“, землището на с.Ново Делчево, община Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ, чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за имоти 52074.28.2 и 52074.28.5, находящи се в м.„Киселица“ по КККР на с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имотите с отреждане за „Крайпътен комплекс – бензиностанция, автомивка, склад за промишлени нехранителни стоки“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

2.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за имоти 52074.29.2 и 52074.29.1, находящи се в м.„Киселица“ по КККР на с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имотите с отреждане за  „Мотел, басейн, лятна тераса, спортни и детски площадки“, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.

3.Дава разрешение за изработване на ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имоти 52074.29.2 и 52074.29.1 през имоти собственост на община Сандански – 52074.28.204 – полски път, 52074.29.112 – полски път и през имот с идентификатор 52074.36.50 – пасище на община Сандански, във връзка с чл.21, ал. от ЗОЗЗ.

4.Трасето на обекта преминава през поземлени имоти собственост на община Сандански – 52074.28.204 – полски път, 52074.29.112 – полски път и през имот с идентификатор 52074.36.50 – пасище на община Сандански.

5.На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура за транспортен достъп до имоти 52074.29.2 и 52074.29.1 през имоти собственост на община Сандански – 52074.28.204 – полски път, 52074.29.112 – полски път и през имот с идентификатор 52074.36.50 – пасище на община Сандански.

6.Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3/три/ години.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Р Е Ш Е Н И Е  № 199

от 29 август 2019 г.

 

ОТНОСНО: Вх.№ 587/22.07.2019 г. – Молба от Димитър Стойчов Ранчов – пълномощник на Мая Андонова Кирова и Борис Андонов Велев, относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на имот 65334.94.601, находящ се в м.„Нишан таши“ по КК на гр.Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 иал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 65334.94.601, в м.”Нишан Таши” по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имота с отреждане за „Жилищно строителство и паркинг”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 200

от 29 август 2019 г.

ОТНОСНО: Вх.№ 615/08.08.2019 г. – Заявление от Петранка Георгиева Кутлева относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 65334.15.35, находящ се в м. „Смилово“, землището на гр.Сандански.

 На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 65334.15.35, по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевгради промяна на предназначението на имота с отреждане за Жилищно строителство“ съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 201

от 29 август 2019 г.

ОТНОСНО: Вх.№ 620/13.08.2019 г. – Заявление от Емилия Йорданова Димитрова относно разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за имот 65334.102.291, находящ се в м.„Банята“, землището на гр.Сандански.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б от ЗУТ и след проведено гласуване, Общинският съвет

Р Е Ш И :

 

 1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ имот 65334.102.291, находящ се в м.„Банята“, землището на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград и промяна на предназначението на имот с отреждане за „Жилищно строителство”, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 ЗУТ.
 2. Дава принципно съгласие за преминаване /прокарване/ на елементи на техническата инфраструктура през общински пътища за реализиране на инвестиционното намерение.
 3. Инвестиционното намерение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/