четвъртък, 25.07.2019

Р Е Ш Е Н И Е  № 152

от 27 юни 2019 г.

ОТНОСНО: Вх.№ 497/17.06.2019 г. – Писмо от Кирил Котев – Кмет на община Сандански, относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 65334.102.288, находящ се в м.„Чинар куши“ по КККР на землището на гр.Сандански.

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.11  от ЗМСМА , чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.59, ал.1 от ЗУТ и във връзка с т.3 от Решение № 258 от 25.10.2018 година на Общински съвет Сандански, и след проведено гласуване, Общинският съвет

                                                                Р Е Ш И :

  1. Разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 65334.102.288 с площ от 230 кв.м, земеделска земя в м.”Чинар куши” по КККР на землището на град Сандански за промяна предназначението му с отреждане за „Жилищно строителство, магазини и офиси” в зона Жс, при показатели на застрояване – Пл до 70% и Кинт до 2.0, съобразно приложеното и одобрено с настоящето решение задание по чл.125 от ЗУТ.

2. Дава съгласие за образуване на нов УПИ II-65334.102.154, 65334.102.288 с площ 860

кв.м с отреждане за „Жилищно строителство, магазини и офиси” в зона Жс.

3.След влизане в сила на ПУП – ПРЗ, Общински съвет Сандански дава предварително съгласие за прекратяване на съсобствеността между Марин Николаев Маламов и Община Сандански, като за целта се извършат необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

  1. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/