четвъртък, 05.03.2020

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т     С А Н Д А Н С К И

О Б  Я  В  А

 На основание: чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.28, чл.29, чл.30 от Наредбата за реда за учредяване на търговско дружество с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие, Решение № 69 от 06.02.2020г. Общински съвет – Сандански,

 1. Открива процедура по избор на управител на „Стройкомтранс” ЕООД;
 2. Предмет на конкурса: – управление на Еднолично търговско дружество с общинско участие.
 3. Срок на договора за управление – 3 години.
 4. Изисквания към кандидатите:

4.1. Висше образование, с образователно – квалификационна степен „Магистър”.

4.2. Общ трудов стаж, от който не по-малко от три години професионален опит;

4.3. Да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

4.4. Да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

 1. Необходими документи:
 • заявление за участие;
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено висше образование /нотариално заверено/;
 • декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
 • документи, удостоверяващи трудов стаж на кандидата;
 • свидетелство за съдимост;
 • представяне на Бизнес-програма за целия срок на договора за управление в съответствие със стратегията за развитие на дружеството.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Общински съвет – Сандански /стая № 106/ в  запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства. Подадените заявления се завеждат в специален регистър по реда на постъпването им, като за всяко от тях се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

 1. Срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – 15 /петнадесет/ дни считано от датата на публикуване на обявата.
 2. Конкурсът се провежда на три етапа:

7.1 Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

7.2 Представяне от кандидатите на бизнес програмата на търговското дружество за целия период на управление.

7.3 Интервю с кандидатите.

 1. Критерии за оценка на бизнес – програмите на кандидатите:

8.1 Съответствие на Бизнес програмата с нормативната уредба.

8.2 Реалистичност на предложените финансови показатели.

8.3 Приложимост и реалистичност на бизнес-програмата.

8.4.Логическа структура на бизнес-програмата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ:

/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ  /