вторник, 17.12.2019

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т     С А Н Д А Н С К И

 

О  Б  Я  В  А

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.5 от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение № 9 от 29.11.2019г. Общински съвет – Сандански

 

1.Открива процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Сандански – 25 кандидати.

2.Създава Временна комисия, която да извърши проверка на документите за участие и изготви доклад до Общинския съвет.

3.Определя необходимите документи, които Кандидатите за съдебни заседатели следва да подадат в деловодството на Общински съвет – Сандански както следва:

3.1 подробна автобиография, подписана от кандидата;

  • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;
  • мотивационно писмо;
  • писмено съгласие;
  • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал.3 от ЗСВ /по образец/;
  • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973г.

4.Определя срок за подаване на необходимите документи за участие в процедурата по избор на съдебни заседатели до 10 дни от публикуване на обявата в един местен ежедневник и на сайта на община Сандански.

5.Общински съвет – Сандански възлага на Временната комисия да извърши проверка на документите за участие и изготви доклад с предложени 25 кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Сандански за мандат 2020-2024г. до Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ:

/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/