четвъртък, 17.10.2019

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т     С А Н Д А Н С К И

О  Б  Я  В  А

 На основание: чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.33, ал.6 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие и Протокол от 27.08.2019г. на Временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Стройкомтранс” ЕООД, и във връзка с Решение № 223 от 19.09.2019г. Общински съвет – Сандански,

1.Удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурса за избор на управител на „Стройкомтранс” ЕООД с 15 дни, считано от датата на публикуване на обявата за удължаване на срока;

2.Предмет на конкурса: – управление на Еднолично търговско дружество с общинско участие.

3. Срок на договора за управление – 3 години.

4.Изисквания към кандидатите:

4.1. Висше образование, с образователно – квалификационна степен „Магистър”.

4.2. Общ трудов стаж, от който не по-малко от три години професионален опит;

4.3. Да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

4.4. Да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

  1. Необходими документи:
  • заявление за участие;
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено висше образование /нотариално заверено/;
  • декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
  • документи, удостоверяващи трудов стаж на кандидата;
  • свидетелство за съдимост;
  • представяне на Бизнес-програма за целия срок на договора за управление в съответствие със стратегията за развитие на дружеството.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Общински съвет – Сандански /стая № 106/ в  запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства. Подадените заявления се завеждат в специален регистър по реда на постъпването им, като за всяко от тях се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

6. Срок за подаване на заявленията за участие в конкурса считан от 15(петнадесет) дни от датата на публикуване на обявата.

7. Създава Временна комисия за организиране и провеждане на конкурса от седем члена.

8. Временната комисия да организира подготовката, приемането и разглеждането на необходимите документи за участие в конкурса, както и да внесе предложение до Общински съвет за допуснатите до трети етап (представяне на кандидатите) кандидати в конкурса.

9. Критерии за оценка на бизнес – програмите на кандидатите:

9.1 Съответствие на Бизнес програмата с нормативната уредба.

9.2 Реалистичност на предложените финансови показатели.

9.3 Приложимост и реалистичност на бизнес-програмата.

9.4.Логическа структура на бизнес-програмата.

10. В седем дневен срок от влизане в сила на решението за откриване на процедура по избор на управител, да се публикува обява за конкурса в един централен вестник и на официалната интернет страница на общината.

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

                                                                                     ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ:

                                                                                                         / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  /