понеделник, 21.11.2016

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   –  С А Н Д А Н С К И

О  Б  Я  В  А

         На основание : чл.38 от Закона за счетоводството ,чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146  от Търговския закон, чл.16, ал.1,т.7 от Наредбата за реда за учредяване на ТД с общинско имущество и във връзка с Решениe № 360/ 27.10.2016 г.на Общински съвет-Сандански,

  1. Общински съвет- Сандански дава съгласие да се открие процедура по избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансови отчети за 2016 г.на следните търговски дружества с общинско участие:

1.1 МБАЛ”Свети Врач”ЕООД;

 1.2 „УВЕКС”ЕООД.

 

2.Определя необходимите документи  за участие в избора на  независим финансов одитор на определените в  т.1 търговски дружества с общинско участие, както следва:

2.1 Документ, удостоверяващ актуалното състояние на фирмата /заверено копие/;

2.2 Документ/диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;

2.3 Документ за самоличност на одитора /заверено копие/.

2.4 Ценово предложение за всяко отделно търговско дружество/в отделен непрозрачен плик/.

3.Общински съвет –Сандански възлага на ПК по Бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред  Общинския съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.

4.Определя срок за подаване на документи за участие в процедурата по избор на независим финансов одитор до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор в един регионален ежедневник  и на сайта на община Сандански.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ: /п/

                                            /ГЕОРГИ СИНАНСКИ/