четвъртък, 24.03.2016

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С А Н Д А Н С К И

О Б Я В А

Във връзка с Решение № 82 от 04.02.2016 г., изменено с Решение № 85 от 25.02.2016 г. на Общински съвет – Сандански и

На основание : чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.27 и чл.30 от Наредбата за реда за учредяване на търговско дружество с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие и чл.2 и чл.3 Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения Общински съвет-Сандански

 

1. Открива процедура по избор на Управител на МБАЛ”Свети Врач” ЕООД – Сандански;
2. Предмет на конкурса – управление на Едноличните търговски дружества с общинско участие.
3. Срок на договора за управление – 3 години.
4. Изисквания   към кандидатите:

4.1 Висше образование:

4.1.1 За управител на МБАЛ”Свети Врач” лицата трябва да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

4.2 Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист.Кандидатите , притежаващи образователно –квалификационна степен „магистър” по медицина, да имат придобита специалност.

4.3 Да не са осъждани за престъпление от общ характер с лишаване от свобода, освен ако са реабилитирани;

4.4 Да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

5. Необходими документи:

– заявление за участие;
– автобиография;
– копие от диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт /нотариално заверено/;
– декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност
– документи, удостоверяващи трудов стаж на кандидата;
– свидетелство за съдимост;
– документ, удостоверяващ членство в Български лекарски съюз /важи за кандидатите медици/.
– представяне на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодищния период.

Документите за конкурса по избор на управител на МБАЛ”Свети Врач” ЕООД се подават в деловодството на Общински съвет/ стая № 106/ в запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства.                           

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се подава в отделен плик.

6.Критерии за оценка на бизнес – програмите на кандидатите .

6.1 Обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие   с националната здравна политика;

6.2 Степен на познаване на нормативната уредба;

6.3 Способност да се планират и взимат управленски решения;

6.4 Административни умения, професионални и делови качества;

6.5 Комуникативни способности и организационни способности;

6.6 Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;

6.7 Анализ на здравно- демографски и здравно- икономически показатели     

7. Създава Временна комисия от пет члена, от които трима общински съветници, един представител на Регионална здравна инспекция и един представител на общинска администрация, като един от членовете е правоспособен юрист и един е магистър по медицина, както следва :

Председател: д-р Васил Попов- общински съветник,

Секретар: представител на Общинска администрация

Членове :

1. д-р Румен Гърчев -общински съветник ;
2. Георги Батев- общински съветник, юрист;
3. Представител на Регионална здравна инспекция

 

8. Временната комисията да организира подготовката, приемането и разглеждането на необходимите документи за участие в конкурса, както и да внесе предложение до Общински съвет за допуснатите до трети етап (представяне на кандидатите) кандидати в конкурса.

9. Срок за подаване на заявленията за участие в конкурса  до 30 март 2016 г.

10. В седем дневен срок от влизане в сила на решението за откриване на процедура по избор на управител , да се публикува обява за конкурса в един централен и в един местен всекидневник.

11. Информация относно темите – предмет на събеседването може да се получи от деловодството на Общински съвет-Сандански -в гр.Сандански, бул. „Свобода” №14, в срок до 17:00 часа на 15 април 2016 г.

13. Събеседването с кандидатите за управител на МБАЛ”Св.Врач”ЕООД-Сандански ще се проведе на 9 май 2016 г., от 13.00 часа, в стая № 106 на Общински съвет-Сандански, находяща се на I -ви етаж, в сградата на община Сандански.

14.Утвърждава проект за договор за възлагане управлението на „МБАЛ”Св.Врач”ЕООД- Сандански”, неразделна част от настоящото решение.

15. Проектът на договора за възлагане на управление  на общинското дружество,   ведно със структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на „МБАЛ”Св.Врач”” ЕООД- Сандански да се представи на кандидатите в срока по т. 12.

 

РЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ СИНАНСКИ/