четвъртък, 09.08.2018

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изготвения от Кмета на община Сандански Отчет за изпълнението на Бюджета на община Сандански за 2017 г. и на осн. чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Сандански.

На 30 август 2018 г. /четвъртък/, от 16:00 ч., в Залата на съветника, в сградата на община Сандански ще се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на община Сандански към 31.12.2017 г.

На публичното изпълнение каним за участие граждани, синдикати, бизнес организации и неправителствени организации от община Сандански.

Становища по годишния отчет за изпълнението и приключване на Бюджет 2017 г могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет –  Сандански /стая 106, сградата на община Сандански/ в срок до 29 август 2018 г.