понеделник, 26.06.2017

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С А Н Д А Н С К И
О Б Я В А

На основание : чл.38 от Закона за счетоводството ,чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон, чл.16, ал.1,т.7 от Наредбата за реда за учредяване на ТД с общинско имущество и във връзка с Решение № 205 / 31.05.2017 г. на Общински съвет-Сандански,
1.Общински съвет- Сандански дава съгласие да се открие процедура по избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансови отчети за 2017 г. на следните търговски дружества с общинско участие:
1.1 МБАЛ”Свети Врач”ЕООД;
1.2 „УВЕКС”ЕООД.

2.Определя необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор на определените в т.1 търговски дружества с общинско участие, както следва:
2.1 Документ, удостоверяващ актуалното състояние на фирмата /заверено копие/;
2.2 Документ/диплом/,удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;
2.3 Документ за самоличност на одитора /заверено копие/.
2.4 Ценово предложение за всяко отделно търговско дружество/в отделен непрозрачен плик/.
3.Общински съвет –Сандански възлага на ПК по Бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общинския съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.
4. Определя срок за подаване на документи за участие в процедурата по избор на независим финансов одитор до 30 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор в един регионален ежедневник и на сайта на община Сандански.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: / п /
/ НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ /