четвъртък, 27.06.2019

О  Б  Я  В  А

         На основание : чл.38 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146  от Търговския закон, чл.16, ал.1,т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества  с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие и във връзка с  Решение № 124 / 31.05.2019 г. на Общински съвет-Сандански,

  1. Дава съгласие да се открие процедура по избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на отчетите за данъчното и регулаторно счетоводство за 2019г. на „УВЕКС” ЕООД – ГРАД САНДАНСКИ.

 

  1. Определя необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор на определеното в т.1 търговско дружество с общинско участие, както следва:

2.1 Документ, удостоверяващ актуалното състояние на фирмата/заверено копие/;

2.2 Документ/диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;

2.3 Документ за самоличност на одитора /заверено копие/;

2.4 Ценово предложение за търговското дружество /в отделен, непрозрачен плик/.

  1. 3. Определя срок за подаване на документите за участие в процедурата по избор на независим финансов одитор до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор в един регионален ежедневник и на сайта на община Сандански.

 

  1. 4. Общински съвет – Сандански възлага на ПК по Бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общински съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ:

/  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  /