понеделник, 26.06.2017

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С А Н Д А Н С К И

 

О Б Я В А

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.27,  чл.28, чл.29 и чл.30 Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост  в търговските дружества с общинско участие на Община Сандански и във връзка с Решение  № 328 от 29 септември 2016 г. на Общински съвет-Сандански, изменено с Решение № 204 от 31 май 2017 г. на Общински съвет-Сандански, Общински съвет – Сандански открива процедура по избор на управител чрез конкурс на

 „УВЕКС” ЕООД,  гр.Сандански.

            Предмет на конкурса – управление на „ „УВЕКС” ЕООД.

            Срок на договора за управление – 3 години.

            Конкурсът се провежда на три етапа:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
 2. Представяне от кандидатите на Бизнес-програмата на търговското дружество за целия период на управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството;
 3. Представяне /интервю/ – на заседание на Общински съвет.

            Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

 1. Образование и професионална квалификация- лица с висше образование, с придобита образователно квалификационна степен „ магистър”.
 2. Общ трудов стаж, не по-малко от три години .

3. Да не са осъждани за  престъпление от общ характер с лишаване от свобода, освен ако са реабилитирани;

 1. Да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

Необходими документи :

 • заявление за участие;
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено висше образование /нотариално заверено/;
 • декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност
 • документи, удостоверяващи трудов стаж на кандидата;
 • свидетелство за съдимост;
 • представяне на Бизнес-програма за целия срок на договора за управление в съответствие със стратегията за развитие на дружеството;

Документите се подават в деловодството на Общински съвет – Сандански, гр. Сандански, бул. „Свобода” 14, етаж 1, стая № 106/., в запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата  и дружеството, за което кандидатства.

            Срок за подаване на заявленията за участие в конкурса – от датата на публикацията на обявата  до 17.00  часа на 15 юли 2017 г .

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ : /П/

 / НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/