четвъртък, 25.07.2019

О  Б  Я  В  А

         На основание: чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.27, чл.28, чл.29, чл.30 от Наредбата за реда за учредяване на търговско дружество с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие, и във връзка с Решение № 155 от 27.06.2019г. Общински съвет – Сандански ,

 1. Открива процедура по избор на управител на „Стройкомтранс” ЕООД;
 2. Предмет на конкурса: – управление на Еднолично търговско дружество с общинско участие.
 3. Срок на договора за управление – 3 години.
 4. Изисквания към кандидатите:

4.1. Висше образование, с образователно – квалификационна степен „Магистър”.

4.2. Общ трудов стаж, от който не по-малко от три години професионален опит;

4.3. Да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;

4.4. Да не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

 1. Необходими документи:
 • заявление за участие;
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено висше образование /нотариално заверено/;
 • декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
 • документи, удостоверяващи трудов стаж на кандидата;
 • свидетелство за съдимост;
 • представяне на Бизнес-програма за целия срок на договора за управление в съответствие със стратегията за развитие на дружеството.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Общински съвет – Сандански /стая № 106/ в  запечатан плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства. Подадените заявления се завеждат в специален регистър по реда на постъпването им, като за всяко от тях се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

 1. 6. Срок за подаване на заявленията за участие в конкурса считан от 30(тридесет) дни от датата на публикуване на обявата.
 2. 7. Създава Временна комисия за организиране и провеждане на конкурса от седем члена

8.Временната комисия да организира подготовката, приемането и разглеждането на необходимите документи за участие в конкурса, както и да внесе предложение до Общински съвет за допуснатите до трети етап (представяне на кандидатите) кандидати в конкурса.

 1. 9. Критерии за оценка на бизнес – програмите на кандидатите:

9.1 Съответствие на Бизнес програмата с нормативната уредба.

9.2 Реалистичност на предложените финансови показатели.

9.3 Приложимост и реалистичност на бизнес-програмата.

9.4.Логическа структура на бизнес-програмата.

 1. 10. В седем дневен срок от влизане в сила на решението за откриване на процедура по избор на управител, да се публикува обява за конкурса в един местен всекидневник и  на официалната интернет страница на общината.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ:

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  /