четвъртък, 11.08.2016

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ,

Уведомяваме Ви, че започва приемът на документи във връзка с Решение № 195/ 28.05.2015 г. на Общински съвет – Сандански, относно финансово подпомагане на семейни двойки , кандидатстващи за „ин-витро” процедури.

След като окомплектовате необходимия набор от документи, които са посочени по-долу , ги внесете за входиране в деловодството на Общински съвет – Сандански, стая № 106, ет. 1 в сградата на Община Сандански .

Срок за подаване на документи: до 30.09.2016 г. /вкл/.

Необходими документи, съгласно Решение № 195/ 28.05.2015 г. на Общински съвет – Сандански за финансово подпомагане на процедури „Ин витро“:

1. Заявление/по образеца/;

2. Копие от лична карта и от двамата съпрузи/ партньори/, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.

3 .Копие от Удостоверение за граждански брак, заверено от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис или Декларация от партньора при фактическо съжителство /по образеца/;

4. Декларация по т.V.3 от Решение № 195/ 28.05.2015 г.на Общински съвет-Сандански , удостоверяваща липсата на кръвно родство / по образеца/;

5. Декларация по т.V.4 от Решение № 195/28.05.2015 г. на Общински съвет – Сандански, удостоверяваща че не сте поставени под запрещение/ по образеца/;

6. Удостоверение – съгласие за обработка , използване и съхранение на личните данни/ по образеца/;

7. Удостоверение за постоянен адрес, издадено от Община Сандански за двамата съпрузи /партньори/.

8. Удостоверение от Териториална дирекция- Сандански към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права и от двамата съпрузи /партньори/.

9. Медицинска документация, удостоверяваща репродуктивния проблем.

За допълнителна информация:

0746/ 89068 – деловодство на Общински съвет – Сандански.

ПК по здравеопазване, интеграция и

социални дейности към

Общински съвет – Сандански