понеделник, 04.04.2016

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САНДАНСКИ ЗА МАНДАТ

2023 – 2027 г.

I. ПК по Бюджет и финанси както следва:

 1. Председател – Юлиян Живков Ефендийски
 2.  Член – Младен Стоименов Тимчев
 3. Член – Ивелин Емилов Терзийски
 4. Член – Здравка Александрова Пашова
 5. Член – Георги Атанасов Жежев
 6. Член – Стоян Костадинов Стоев
 7. Член – Николай Димитров Шаламандов

II. ПК по Устройство на територията както следва:

1.Председател – Явор Иванов Аргиров

 1. Член – Янко Димитров Ангелов
 2. Член – Антон Бориславов Цанев
 3. Член – Георги Атанасов Панчев
 4. Член – Александър Здравков Попов
 5. Член – Кирил Тодоров Гикински
 6. Член – Николай Димитров Шаламандов

III. ПК по Инвестиционна политика, европейски фондове и международно сътрудничество както следва:

 1. Председател – Младен Стоименов Тимчев
 2. Член – Костадин Стоянов Миндов
 3. Член – Здравка Александрова Пашова
 4. Член – Юлиян Живков Ефендийски
 5. Член – Ивайло Емилов Димчев

IV. ПК по Общинска собственост както следва:

 1. Председател – Георги Атанасов Панчев
 2. Член – Тодор Кирилов Чачев
 3. Член – Ивайло Емилов Димчев
 4. Член – Калин Тошков Терзийски
 5. Член – Антон Бориславов Цанев

V. ПК по Обществен ред, сигурност и транспорт както следва:

 1. Председател – Аспарух Иванов Костадинов
 2. Член – Леонид Петров Петканин
 3. Член – Асен Иванов Гогов
 4. Член – Елена Руменова Димитрова
 5. Член – Стоян Борисов Ангов
 6. Член – Николай Василев Кръстев
 7. Член – Антон Бориславов Цанев

VI. ПК по Местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика както следва:

 1. Председател – Кирил Симеонов Димитров
 2. Член – Здравка Александрова Пашова
 3. Член – Калин Тошков Терзийски
 4. Член – Методи Менчев Атанасов
 5. Член – Георги Атанасов Жежев

VII. ПК по Приватизация и следприватизационен контрол както следва:

 1. Председател – Леонид Петров Петканин
 2. Член – Йордан Юлиев Тушев
 3. Член – Николай Василев Кръстев
 4. Член – Кирил Симеонов Димитров
 5. Член – Елена Руменова Димитрова

VIII. ПК по Земеделие, гори, опазване на околната среда и водите както следва:

 1. Председател – Кирил Тодоров Гикински
 2. Член – Костадин Стоянов Миндов
 3. Член – Методи Менчев Атанасов
 4. Член – Тодор Кирилов Чачев
 5. Член – Яне Георгиев Янев
 6. Член – Леонид Петров Петканин
 7. Член – Александър Здравков Попов

IX. ПК по Здравеопазване, интеграция и социални дейности както следва:

 1. Председател – Андрей Емилов Миладинов
 2. Член – Георги Атанасов Панчев
 3. Член – Ивайло Емилов Димчев
 4. Член – Йордан Юлиев Тушев
 5. Член –Асен Иванов Гогов

X. ПК по Контрол изпълнението на решенията на Общински съвет както следва:

 1. Председател – Стоян Костадинов Стоев
 2. Член – Младен Стоименов Тимчев
 3. Член – Яне Георгиев Янев
 4. Член – Кирил Симеонов Димитров
 5. Член – Николай Василев Кръстев

XI. ПК по Образование, наука, култура и вероизповедание както следва:

 1. Председател – Ивелин Емилов Терзийски
 2. Член – Тодор Кирилов Чачев
 3. Член – Александър Здравков Попов
 4. Член – Асен Иванов Гогов
 5. Член – Стоян Борисов Ангов

XII. ПК по Децата, младежта, спорта и туризма както следва:

 1. Председател – Йордан Юлиев Тушев
 2. Член – Костадин Стоянов Миндов
 3. Член – Ивелин Емилов Терзийски
 4. Член – Елена Руменова Димитрова
 5. Член – Георги Атанасов Жежев
 6. Член – Стоян Борисов Ангов
 7. Член – Аспарух Иванов Костадинов

XIII. ПК по Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, както следва:

 1. Председател – Яне Георгиев Янев
 2. Член – Янко Димитров Ангелов
 3. Член – Юлиян Живков Ефендийски
 4. Член – Андрей Емилов Миладинов
 5. Член – Стоян Костадинов Стоев
 6. Член – Аспарух Иванов Костадинов
 7. Член – Явор Иванов Аргиров