петък, 04.12.2020

Предложения и коментари по Проекта за Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански могат да се изпращат в срок до 02.01.2021 г. (включително) на следната електронна поща: oba_sandanski@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.