сряда, 20.06.2018

Предлагаме проект за Решение, с което да се допълни Списъка на имотите, предвидени за продажба /Приложение № 5/ от Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Сандански през 2018 г., приета с Решение №2/ 25.01.2018 г. на Общински съвет Сандански.

Предложение с изх. № 08-00-233/13.06.2018 г.  може да бъде изтеглено ТУК.