понеделник, 06.07.2020

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение първо от Закона за нормативните актове /ЗНА/и чл. 22, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сандански се предоставя на всички заинтересовани лица 30-дневен срок, считано от 07.07.2020 г., за предложения и становища по предложения проект. Предложенията или становищата могат да се депозират в деловодството на Община Сандански на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14 или на следния електронен адрес: oba_sandanski@abv.bg.