вторник, 07.06.2022

С оглед на важността на промените и на осн. чл. 26, ал. 4 от ЗНА на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящето предложение и мотивите към него, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, партер или на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg.