петък, 25.03.2022

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 25.03.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.  Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ 14, партер или на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg.