четвъртък, 10.02.2022

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение първо от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и училищата на територията на община Сандански се предоставя на всички заинтересовани лица 30-дневен срок, считано от 10.02.2022 г., за предложения и становища по предложения проект.

Предложенията и становищата могат да се депозират в деловодството на Община Сандански на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14 или на следния електронен адрес: oba_sandanski@abv.bg.