понеделник, 15.02.2021

Предложенията или становищата относно правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие, гр. Сандански могат да се депозират в деловодството на Община Сандански на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14 или на следния електронен адрес: r.trayanova@www.sandanski.bg, в 30-дневен срок, считано от 15.02.2021 г.