петък, 09.09.2022

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящето публикуване на Проекта на Програма за управление на отпадъците на община Сандански за периода 2021 – 2028 г. , се предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок, считано от датата на публикуването, да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на програмата на ел. поща: ekolog@sandanski.bg , както и в деловодството, находящо се в сградата на община Сандански, на адрес: бул. „Свобода“ 14, партерен етаж.