понеделник, 12.02.2018

Община Сандански е собственик на 102 324,716 дка мери, пасища и ливади. До момента на 2018 г. са отдадените под наем пасища в размер на 44 266,400 дка, за тях има сключени 219 бр. в отделните землища на общината. Сключените договори са с животновъди. Въз основа на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ договорите са сключени за 5 /пет/ години, а по искане на ползвателите – и за по-кратък срок. В тази връзка на основание чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ предлагам Общински Съвет – Сандански да вземе следното Решение: