понеделник, 12.02.2018

Поради зачестилите заявления в общинска администрация за издаване на разрешителни за отсичане и транспортиране на дървесина находяща се в общински и частни имоти на територията на община Сандански и предвид обстоятелството, че към настоящия момент Общински съвет – Сандански не е определил със свое Решение цени за издаване на разрешение за отсичане, маркиране, кубиране и транспортиране на добитата дървесина, Ви предлагам за утвърждаване на същите по категории /земеделски имоти общинска собственост, земеделски имоти частна собственост и общински горски територии/.

Предложение с изх. № 08-00-50/12.02.2018 г.