вторник, 28.06.2022

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящето публикуване на Проекта на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сандански, се предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок, считано от датата на публикуването, да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на ел. поща: oba_sandanski@abv.bg, както и в деловодството, находящо се в сградата на община Сандански, на адрес: бул. „Свобода“ 14, партерен етаж.