сряда, 26.09.2018

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14 – дневен срок, считано от 26.09.2018 г. до 09.10.2018 г. включително, за предложения и становища по Проект на Правилника за устройство и дейността на Център за подкрепа и личностно развитие – Сандански.

Предложенията могат да бъдат изпращани на e – mail:

k.dodusheva@www.sandanski.bg или z.organdzhieva@www.sandanski.bg.

С Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – се определят структурата, функциите, задачите и финансирането на Център за подкрепа за личностно развитие – Сандански.

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Сандански е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности.