вторник, 09.04.2019

На осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 3, т. 2 от Закона за концесиите и чл. 20, т.2 и т.3 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията: