четвъртък, 15.03.2018

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК, във връзка с чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, предлагам на Общински съвет Сандански да вземе следното РЕШЕНИЕ:

Документацията може да бъде изтеглена:

НАРЕДБАТА Е ПРИЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ С РЕШЕНИЕ № 97 ОТ 26.04.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САНДАНСКИ